Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Haziran 06 - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
“Uzaklarda bir yerlerde, insanlar tehlike altynda”. Bu cümle anlam itibariyle kula?a ho? gelmese de, yardym elimizi ya da hiç de?ilse ‘yardym gönlümüzü’ harekete geçirmek için yeterli gelmedi de?il mi? Peki neden? Ben hiç dü?ünmemi?tim mesela, hangi noktada harekete geçebilece?imi ya da geçilebilece?ini? Bu sorunun cevabyny temelden etkileyecek olgu, tehlikenin boyutlary my yoksa bize olan mesafesi midir acaba?

Bir süredir ofise gelirken gözüme çarpan bir yazy var. Payla?mak istedim. Sadece yolu oradan geçenlerin de?il, ilgilendi?i için bilenlerin de?il, hiç denk gelmemi? insanlaryn da bilmesini istedim. Amacym vicdan azaby yaratmak hiç de?il; “hangi noktadan sonra yardym ediyoruz?” sorusunu sordurmak.

“Afrika’da 700 bin insan ölecek!” diye yazyyordu billboard’da. Merak ettim, yol boyunca dü?ündüm. Aklymda 700 bin ki?iyi öldürecek ba?lyklar vardy ama hangisiydi? Ofise vardy?ymda internetten ara?tyrdym. Ylk akla gelecek neden açlykty tabii ki. Milyonlarca insan açlyk ve susuzluk ile kar?y kar?yya Afrika kytasynda. Sebep tam olarak bu de?ildi. Son 40 yylyn en kurak dönemini ya?yyormu? Afrika. Bu yüzden Cibuti, Etiyopya, Eritre, Kenya ve Somali’de 700 bin ki?i ölebilirmi?…

Ynsan Hak ve Hürriyetleri Ynsani Yardym Vakfy (YHH), çe?itli bölgelere su kuyulary açyyor. Adeta bir damla su hayat kurtaryyor Afrika’da. Bölgedeki bir di?er bela açlyk. YHH, 2006 yylyny Afrika yyly ilan etti ve dikkatleri buraya yo?unla?tyrmaya çaly?yyor. Bölgeye çuvallarla, tonlarca gyda malzemesi gönderiliyor. Bir yanda açlyk, di?er yanda susuzluk ve do?al olarak bölgede sa?lyk sorunlary had safhaya ula?yyor…

“Afrika’da 700 bin insan ölecek!” yazyyor benim yolumun üstünde. Her sabah o yazyyy okuyarak ba?lyyorum güne. Bu durumun vicdanymy kemirdi?i bir gerçek. Hal böyle olunca bu yazyyy kaleme almak istedim; “hangi noktadan sonra yardym ediyoruz?” sorusunu sordurmak.

E?er Afrika yardym kampanyasyna ba?y?larynyz ile destek vermek istiyorsanyz: http://www.ihh.org.tr adresinden gerekli bilgilere ula?abilirsiniz.

***

Yçinde bulundu?um dijital dünyadan memnun muyum diye dü?ünüyorum syklykla. Teknoloji hayatymyzyn her evresini, her anyny kolayla?tyryyor. Typky ?emsiyenin bizi ya?murdan korudu?u gibi bir etki bu. Peki biz hiç ya?mur damlalaryny hissetmeyecek miyiz? Çok mu gömüldük bilgisayarlarymyzyn ba?yna ya da ba?ymyzy kaldyrmak çok mu zor artyk? Acaba mevsimlerden alaca?ymyz tady, piksellerden mi alyyoruz? Güne? y?y?ynyn yerine ‘lens flare’ efekti konabilir mi mesela?

Dijital dünyamyzyn bizi nereye kadar tatmin etti?ini sorgulamak gerek. E?leniyoruz makinelerimizin ba?ynda fakat bu e?lence ne kadar gerçek? Oyun oynamamyzdaki amacymyz ne mesela? Bu amaç hiç nihayete ermiyor mu? Toparlayacak olursak, e?er bilinçli bir seçim yapmady?ymyz takdirde, oyunlar hayatymyzyn ta kendisi haline geliyorlar. Sözüm seçim yapmamy? olanlara; kanaatimce dijital dünyamyzyn oyun kysmyny, günlük ya?antymyzdaki bir bölüm halinde tutmalyyyz. Ben dy?aryda akan hayaty yskalamamaktan bahsediyorum. Bir sonraki sayyda bulu?mak üzere…
Gönderilmiş yorumlar:
kemalettin tayyaro?lu6.2.2009
Aslynda yazydan anla?ylacak çok ?ey var. Aykut'un de?indi?i konulara genel olacak bakacak olursak dünyanyn gidi?atynda ters giden cidden ?eyler var. Beyninizi tamamen sarmy? olan ve uyarycy olarak yeterli dozda alynmy? sistem ele?tirilerinden bahsetmemek istememe ra?men sistemin ne kadar çarpyk oldu?unu daha iyi hissediyoruz zamanla. Aykut bunu anlamak için çaba sarfedenlerden bana kalyrsa. Evet tüm oyunlar, bilgisayar dünyasy, e?lence sektörü, alkol, uyu?tucu gibi keyif veren maddeler dahil insan zihnini me?gül tutmak için kasytly olarak yaratylmakla beraber, Afrika'da ölen bilmem kaç milyon insan için bir ?ey yapamayaca?ymyzy da bize dayatyr gibi. Artyk anlamalyyyz ki: Hayatymyzy yönlendiren insanlar var ve biz bunun farkynda bile de?iliz. Dolayysyyla Filukat arkada?ymyn bir ?eyler anlayabilmesi önce resmin bütününe bakmasy gerekti?ini dü?ünüyorum.
Nefasarati Filukat19.9.2007
Bu yazydan bi?i anlayan varsa beri gelsin bi?i göstericem. Anladyysam arap olayym. Gerçi zenciyim ama ne yapayym deyimlerde yrk ayrymy olmaz. Bi dakka ya "anladyysam arap olayym" sözü ba?tan a?a?y yrkçylyk kokuyo. Hiç dü?ünmemi?tim. Bizim gibi zenci bünyeler ne diyecek o zaman? "Anladyysam beyaz olayym" my? Yok arkada?... Bundan tezi yok gidip bir zenci ordusu kuruyorum ve hemen "anladyysam arap olayym" sözünün de?i?tirilmesi için gereken yollara ba?vuruyorum. Benim bu yola giri?imde eme?i geçen bu site sahibi olan çok muhterem Aykut Göker'e tüm internet aleminin önünde saygyyy borç biliyorum. Yani ?u anda saygy duyamyyorum. Neyse kalyn sa?lycakla. C u...
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550824 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.