Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Ekim 08 - Kendi Kirli Pencerem 6.11.2008

Zihin en büyük illüzyonisttir

Geçen yaz Pekin’de yapylan Olimpiyat Oyunlary tamamlandyktan sonra, organizasyon ile ilgili birçok rakam da su yüzüne çykty. Yakla?yk 7 yyldyr hazyrlanan Çin, oldukça ba?aryly bir i?e imza atarak, Olimpiyat tarihinin en görkemli açyly? ve kapany? seremonilerine ev sahipli?i yapty. Olimpiyatlar boyunca (Brunei Krally?y, hiçbir sporcusu katylmady?y için organizasyondan çykaryldy) 204 ülkeden 10.500 sporcunun katyldy?y müsabakalarda, 28 farkly bran?ta yary?yldy. Toplamda 302 altyn madalyanyn da?ytyldy?y organizasyonda, 37 farkly tesis kullanyldy… Peki tüm dünyada 4 milyar ki?inin izledi?i bu organizasyonun Çin’e maliyeti ne oldu? Daha önce harcady?y 9 milyar dolar ile yatyrym rekorunu elinde bulunduran Atina, Pekin Olimpiyatlary’nyn ardyndan ikincili?e dü?tü. Öyle ki, bu görkemli organizasyon için Çin hükümetinin ödedi?i bedel yakla?yk 40 milyar dolar!

Bu rakam Çin’in geçen yyl e?itime ayyrdy?y 15.7 milyar dolardan 2,5 kat, sa?lyk için ayyrdy?y 9.7 milyar dolardan da yakla?yk 4 kat fazla. 40 milyar dolar ile dünyanyn en pahaly otomobili Bugatti Veyron’dan yakla?yk 40.000 tane alynabilir (Tabii Bugatti Veyron seri üretimde olan bir otomobil olmady?yndan, önce üretilmesini beklemek gerekir). 40 milyar dolar ile Microsoft’un orta?y Paul Allen’yn 200 milyon dolarlyk dev teknesinden 200 tane yaptyrabilirsiniz. E?er cebinizde 40 milyar dolar varsa, 102 ülkede 60 binden fazla ki?inin çaly?ty?y çok uluslu bir ?irket olan Microsoft’un yyllyk gelirine sahipsiniz demektir. O kadar paranyz varsa, emekli oldu?unda 50 milyar dolarlyk ki?isel servetiyle dünyanyn en zengin adamy unvanyny halen elinde bulunduran Bill Gates ile oturup “para kazanmak” üzerine sohbet edebilirsiniz(!) Kendinize ait binlerce adanyz olabilir, hatta kendi ülkenizi bile kurabilirsiniz; tabii 40 milyar dolarynyz varsa.

Çin bu parayy sadece prestij için harcady ve ülkesinin mükemmel bir tanymyny yapty. Gelecek yyllarda kazanaca?y turizm gelirleri, giden bu paranyn geri dönü?ünü sa?layacaktyr muhtemelen. Ancak böylesine astronomik harcamalar yapabilen bir ekonomi için 40 milyar dolar çok fazla da bir ?ey ifade etmiyor ama 40 milyar dolaryn hayati önem ta?ydy?y ülkeler var. 40 de?il, 1 milyar dolar bile Afrika’da açlyk, susuzluk, hastalyk ve yoksullukla cebelle?en yüz binlerce insanyn hayatyny de?i?tirebilir. Birçok dernek ve kurulu?un Afrika’ya yardym gönderebilmek için ba?y? toplady?y ?u günlerde, dünyanyn uzak ucunda milyarlarca dolar harcanyyor, hem de sadece prestij ve tanytym için.

Dev ve emsallerine göre oldukça pahaly olan 2008 Olimpiyat Oyunlary için dünya genelinde durum, “israf boyutuna varan harcamalar” ?eklinde açyklanyyor. Gerçi Çin’in deniz ve hava kirlili?i problemlerini a?mak için birçok çaly?ma yapyldy ve bu çaly?malar için de hatyry sayylyr mebla?lar harcandy fakat 40 milyar dolar, neresinden bakylyrsa bakylsyn fazla olarak yorumlanyyor. Önceki rekorun 9 milyar dolar ile Atina Olimpiyat Oyunlary’nda oldu?unu dü?ünürsek ve bu parayla olimpiyatlar düzenlenebiliyorsa, 40 milyar dolar gerçekten çok büyük bir bedel. Önümüzdeki yaz olimpiyatlary Yngiltere’nin Londra ?ehrinde yapylacak. Bakalym Yngilizler 40 milyar dolaryn üzerine çykmak gibi bir çylgynly?yn içine girecekler mi? Umarym bu bir israf yary?yna dönü?mez; dünyanyn bir ucunda insanlar yokluk çekiyorken…

***

Ynsan kendinden umudunu keser mi hiç? “Benden bir ?ey olmaz” der mi? O raddeye gelir mi ya da o raddeye nasyl gelir? Umutlar nasyl kaybedilir? Ba?kalarynda bolca olan ?eyi, hayat avuçlarymyzdan alyr my? Bu olsa olsa, gözlerin önüne inen perdelerdir, net görmemizi engelleyen…

Ynsan algylayabildi?ini görür ve zihin en büyük illüzyonisttir. E?er bir ?eylere inandyrylyrsanyz, inandy?ynyz ?eyi görürsünüz. Dolayysyyla umut etti?iniz ?eylerin tersini söyleyenlere kar?y hep bir kapaly kapynyz olmaly; içerisinde umut besleyebildi?iniz. Yoksa en olasy ?eyler bile, olmayacak, yakla?ylmayacak uzak ufuklar gibi görünebilir. Ynandy?ymyz ya da inandyryldy?ymyz ?ey, yürüdü?ümüz yoldur. En sonuna vardy?ymyzda, geriye dönüp pi?manlyklar ya?amamak için, “ke?ke” ile ba?layan cümleler kurmamak için, umutlarymyzyn pe?inden gitmek gerekir. Yoksa her ?ey için çok geç bir saatte, geriye dönüp, “Benden hiçbir ?ey olmamy?” denilebilir. Uzun lafyn kysasy, umutlar de?erlidir ve eksik bir hayat geçirmemek için mutlaka bir yerde saklanmaly ve onlara do?ru adym atylmalydyr. Sonuçta bir kere ya?yyoruz ve deneme yanylma yöntemini uygulayacak zamanymyz yok. Öyleyse umutlaryn pe?inden neden ko?ulmasyn ki?
 

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550849 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.