Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Kasym 08 - Kendi Kirli Pencerem 22.11.2008

Eskiden buralar tarlaydy

Birçok kez duymu?sunuzdur, “Eskiden burasy ?öyleydi, bütün buralar tarlaydy” ya da “Bir kar ya?my?ty, 6 ay kalkmamy?ty o kar” gibi cümleleri… Evet, gerçekten de kaçyrdy?ymyz birçok ?ey var hayatta. Buna kar?yn Ynternet gibi, çocukluk ve gençlik yyllarymyzda standartla?my? olan teknolojik geli?imler sayesinde de epey avantajlyyyz önceki nesillere göre. Fakat ortada hâlâ ciddi dezavantajlarymyz var, örne?in kitap okumak gibi.

Bundan uzun yyllar önce, insanlar evlerinde radyodan ba?ka bir ?ey bulamadyklary zamanlarda, hatta telefonun bile yaygynla?mady?y dönemlerde, i?ten veya okuldan eve dönüldü?ünde kitap okumak için yaratylabilecek bolca vakit varmy? ya da ders çaly?mak, ?imdiki kadar zor bir seçim de?ilmi?. Y?leri kolayla?tyryyor diye sevinmek mi gerek yoksa hayatymyzy bir monitör, üzerinde kambur vaziyette oturdu?umuz bir sandalye ve bir de ofis masasy ile standartla?tyryyor diye üzülmeli miyiz emin de?ilim, fakat Ynternet’in ve bilgisayaryn ömrümüzden ciddi bir pay aldyklary kesin. Ço?umuz için sabah uyandy?ymyzda yüzümüzü bile yykamadan önce gerçekle?tirece?imiz yegane görev, bilgisayarymyzyn açma dü?mesine dokunmak de?il mi? Kaçymyz okuldan ya da i?ten eve döndü?ümüzde, o metal kasaya dokunmadan bir gece geçiriyoruz?

Müzik dinlemek için kullandy?ymyz teyplere ne oldu? Artyk gömlek cebimize bile sy?acak boyutlara getirilip, iPod ady altynda satylmaya ba?landylar. Teknolojik geli?im beraberinde küçülmeyi de getiriyor (Örn: Daha 32 nm i?lemciler ortada yokken IBM, 22 nm’lik i?lemcisini duyurdu). Boyutlaryn küçülmesiyle beraber insanlara daha büyük ya?am alanlary kalyyor ve dolayysyyla küçülme, beraberinde serbestli?i de getiriyor. Kullanycylar için yalnyzca boyutlaryn ufalmasy yeterli de?il elbette, birden fazla i?levi yapabilecek makineler ile tek bir ürün satyn alyp birçok eksi?i gidermek çok büyük avantaj sa?lyyor. Cep telefonlarynyn geldi?i ?u son noktaya baksanyza, neredeyse mp3 çalmayany, kamerasy olmayany yok. Geli?en multimedia özellikleri sayesinde artyk bir telefondan çok, birden fazla amaçly olarak kullanylabilecek küçük e?lence aygytlary haline geldiler. O ufak ekranlarynda film izlemek i?kence olmasa, çoktan cep televizyonlaryna da dönü?eceklerdi fakat ?imdilik Ar-Ge departmanlary bu konuya bir çare bulabilmi? de?il. Belki projeksiyon teknolojisi ile bu problemi bir nebze de olsa a?arlar.

Dikkatinizi çekti mi, oturma odalarymyzy birer sinema salonuna çeviren VCD ve DVD player’lar artyk piyasadan siliniyor. Zira onlaryn yapty?y i?i zaten yapan bilgisayarlara bir de alternatif geldi, yeni nesil LCD TV’ler video oynatycylaryn özelliklerini ince zarif kasalarynyn altynda topluyor. Hatta USB ba?lanabilen TV’ler ile beraber, bilgisayar ve televizyon ortakly?y resmen hayata geçiyor. Bilgisayarynyzdan USB belle?inize ataca?ynyz video, resim veya müzik dosyasyny televizyonda kullanmak artyk mümkün. Benzeri i?levleri görebilen bilgisayar, televizyon ve oyun konsollary, artyk ev e?lence sistemleri olarak anylmaya ba?landy. Bütün bunlar olurken, teyplerin, VCD ve DVD player’laryn varlyklaryny uzun müddet koruyabilmeleri dü?ünülemez tabii ki.

?öyle bir uzaktan bakty?ymyzda, tüketicinin hayatyny kolayla?tyrmaya yönelik bir tabloyla kar?y kar?yyayyz. Kullanylacak birçok elektronik aygyt yerine, birden fazla i?levli birkaç elektronik aygyt, gereken her ?eyi biz tüketicilere sunuyor. Yine de madalyonun bu göz kama?tyran yüzüne takylyp kalyrken unutmamak gerekir ki, madalyonun bir de di?er yüzü var. Geli?en teknolojiyle beraber yitirdi?imiz güzel aly?kanlyklaryn ba?ynda, yazynyn ba?ynda da belirtti?im gibi kitap okumak geliyor. E?er bu teknoloji ça?yyla beraber büyüyüp, ça?yn getirdi?i “hyzly ya?am standartlary”na boyun e?diyseniz, artyk kitap okumak için zaman bulmak, sizin için de ayry bir meziyet olmaya ba?lamy?tyr. Yo?un geçen bir günün ardyndan eve geldi?imizde radyo dinlemek, yapabilece?imiz tek alternatif de?il. Artyk yapacak çok ?ey var ve ba?ta Ynternet olmak üzere, bunlaryn bir kysmy (Mail kontrol etmek ve MSN’e girmek gibi) devamlyly?y olan uygulamalar. Yani bir ak?am ile synyrly de?il, her ak?ama yayylan ve ça?ymyzyn artyk omuzlarymyza görev olarak atady?y i?ler… Herkesin kendine ait ba?ka bir ko?u?turmasy, farkly dertleri, türlü i?leri varken, kitap okuyabilmek için yolculuklardan ba?ka bir süreç kalyyor mu sizce? Ynanyyorum ki bu soruya “Evet, kalyyor” diye yanytlayacak ki?i sayysy azymsanmayacak kadar fazladyr fakat “Hayyr, kalmyyor” diyeceklerin de hiç az olmady?yndan eminim. Y?in kötü yany da bu ya, “Hayyr” diyeceklerin sayysy bir hayli çok ve daha da artacak.
 

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550842 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.