Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Sinema      
A.R.O.G. 6.12.2008
Dün, yani 5 Aralyk 2008 syradan bir Cuma gününden farksyzdy. Ofiste yazylaryn arasyna gömülmü? beyin öldürürken, ekip arkada?larymdan “A.R.O.G.’a gidelim mi” ?eklinde bir soru geldi?inde, gözlerimin paryldady?yny yine ayny ekip arkada?larym bana söyledi. Bu paryldamanyn nedenini, G.O.R.A.’yy izlerken bir hayli e?lenmi? olmam ve A.R.O.G.’da da benzeri bir keyfi ya?ayabilece?imi ümit etmem ile açyklayabilirim. Madem ortada böyle bir teklif vardy, o an içinde bulundu?umuz duruma göre en iyi sinema tercihini yapmak bana kalmy?ty. Mecidiyeköy Cevahir’deki sinema salonunu, saat 15:15’deki seansy seçtim. Daha yarym saatimiz vardy ve Taksim’den Mecidiyeköy’e arabayla gitmek ne kadar uzun sürebilirdi ki? Dörde be? kala Cevahir’e vardy?ymyzda 16:00 seansyna girmeye karar verdik ve pek kysa sayylmayacak bir reklam süresinden sonra yakla?yk bir yyldan fazla zamandyr bekledi?imiz A.R.O.G. beyaz perdede göründü.

Evvela filmin yapym ekibini ?u yüzden tebrik etmek gerek: Kullanylan özel efektler, “Ben özel efektim!” diye ba?yrmyyor. Bir dinozor gördü?ünüzde, y?y?yyla, animasyonuyla öyle gerçekçi duruyor ki, o sahnedeki varly?yny asla yadyrgamyyorsunuz. Dolayysyyla bu film, para harcandy?y takdirde, Türkiye’de de Hollywood tadynda enstantaneler yaratylabilece?ini kanytlyyor. Yani ortada bir teknik imkansyzlyk oldu?undan söz etmek ?u a?amada yersiz olur. Açykçasy ben, gerçekle?tirilemeyen her ?eyin maddi bir külfeti oldu?u için gerçekle?tirilemedi?ine A.R.O.G. ile inanmaya ba?ladym. Benim gibi birçok insanda yer eden “Türkiye’de yapylmaz” bilincini sarsmayy ba?aran bu film, syrf bu sebeple bile takdiri hak ediyor.

Do?ru de?erlendirmemizin önüne geçen yegane etmen beklentilerdir. Açykçasy büyük beklenti ile gitmeyin A.R.O.G.’a. Kendi toplumsal bilincimiz ile yaratty?ymyz bir Türk kahramanyn, Ta? Devri’nde ya?ayabileceklerini konu alan bir fantezi bu film. Zaten fikir enteresan ve merak uyandyrycy. Açykçasy A.R.O.G.’a bu dü?ünceden fazlasyyla gitmeye hiç gerek yok. Hele ki Cem Yylmaz’yn stand up’laryndaki gibi gülece?inizi zannederek sakyn gitmeyin. G.O.R.A.’da ne kadar güldüyseniz, ne kadar e?lendiyseniz, a?a?y yukary A.R.O.G.’da da benzeri bir deneyim ya?ayacaksynyz. Ki?isel olarak A.R.O.G.’un yerlere yatyracak kadar komik bir film oldu?unu dü?ünmüyorum, ancak yerlere yatyraca?y insanlar da olacaktyr tabii ki. Bence A.R.O.G. bazy çok komik esprileri olan e?lenceli bir film. Muhtemelen filmdeki diyaloglaryn ve esprilerin bir kysmy insanlar arasynda syklykla konu?ulaca?y için, A.R.O.G.’un hatyry sayylyr bir gi?e yapaca?yny tahmin etmek zor de?il. Belki dört ba?y mamur bir yapym de?il (Özellikle yan karakterlerin çok fazla geri plana itilmesi yüzünden) ama, son yyllarda komedi filmi diye önümüze sunulan örneklerle kar?yla?tyrdy?ymyzda, sütten çykmy? ak ka?yk gibi duruyor A.R.O.G.. Uzun lafyn kysasy, tavsiye beklemeden gidebilece?iniz güzel bir komedi filmi bu. Ayryca epey bir müddet insanlaryn A.R.O.G.’u konu?aca?yny dü?ünürsek, konuya yabancy kalmamak için bile sinemanyn yolunu tutmakta fayda var. Hem bu sayede son yyllarda Türkiye’de yapylmy? en güzel komedi filmlerinden birini izlemi? olursunuz.

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 519836 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.