Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Ocak 09 - Kendi Kirli Pencerem 28.1.2009
Arz, talep ve gerçekler

Filmlerin video oyunu haline getirilmesine artyk epeyce aly?tyk. Tabii projenin ba?yndaki isimler önceli?i filme verdikleri için, video oyunu geli?tiricilerine farkynda olmadan büyük kötülük yapyyorlar. Filmin konusu ortaya çykmasyn diye sadece hikayeyi sadece ana hatlaryyla oyun üreticilerine veren yapymcylar, ayryca projenin çok kysytly bir zaman araly?ynda tamamlanmasynyn da altyny çiziyor. Hal böyle olunca da, ortaya bir türlü iyi bir i? çykmyyor (Umarym X-Men Origins: Wolverine’in de kaderi böyle olmaz). Bu içinden çykylmaz anaforu yaratan beyinlerin yegane amacy, oyunun isminden para kazanmak olmaly. Yoksa niye oyun görünümlü bu ucubeleri saty?a sunuyor olsunlar ki (Örn: Iron Man: The Game)? Kimse bunlary kontrol etmiyor mu? Elbetteki defalarca kontrol edildikleri gibi, bir süre de test a?amasyndan geçiyorlar. Ancak ça?ymyzyn en geçerli ürünü “para” oldu?u için, kalitenin dü?mesi kimseyi daha iyisini ba?armak için tetiklemiyor. Berbat bir video oyunu yapyp, sadece ismiyle saty? yaptyktan sonra, tatil için Malibu’ya gidebiliyorsan e?er, neden daha iyisini yapmak ile u?ra?asyn ki?

Para için kaliteden ödün veren bu zihniyet, son yyllarda dizi sektörüne de dört elle saryldy. Bilindik Hollywood filmlerini (Örn: Terminator) ya da eski dizilerini (Örn: Knight Rider) temel alarak yeni konular üreten yapymcylar, bu yöntem ile kysa sürede kemikle?en bir izleyici kitlesine sahip oluyor. Ancak ürettikleri yapymyn kalitesi hakkynda büyük soru i?aretleri varsa (Yine örn: Knight Rider), tek bir sezonu bile tamamlamalary mucize sayylyyor. Zira dizi yaparken insanlaryn her hafta talep edecekleri bir ürün ortaya çykarmak zorunda olan yapymcylar, buna kar?yn oyun yaparken bir defaya mahsus satyn alynabilecek bir ürün geli?tiriyor. Haliyle dizilerin tutunmasy için belli bir kalitenin defalarca kez tutturulmasy gerek. Popüler bir isim bile kimi zaman televizyondaki ömrün uzamasyna yeterli gelmiyor. Dizi sektörünün zorlu ?artlaryna ra?men ayakta kalmayy ba?aran Terminator: The Sarah Connor Chronicles gibi yapymlar mevcut. Syrada yeni projeler var. George Lucas’yn fantastik bilimkurgu fenomeni Star Wars’yn da 2009 yyly içerisinde dizisi yayyn hayatyna ba?layacak. (Üçüncü film) Revenge of the Sith ve (Dördüncü film) A New Hope bölümleri arasynda geli?en olaylary konu alacak olan dizi, muhtemelen ben de dahil olmak üzere tüm Star Wars sevenlerinin yo?un ilgisiyle kar?yla?acak. Yki film arasynda olu?turulan fakat aslynda olmayan bir hikayeyi temel alarak hazyrlanan yapym için büyük endi?eler de söz konusu. Zira fan’lar arasynda, Clone Wars filmiyle beklentileri kar?ylamaktan bir hayli uzak kalan yapymcylaryn, bu yeni projeleriyle Star Wars’a bir darbe daha indirebilecekleri korkusu yayylyyor. Ancak öyle veya böyle, dizi yayyn hayatyna ba?layacak ve sayysyz Star Wars hayranyny ekran ba?yna geçirtecek; ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olursa olsun…

Görünen o ki, Hollywood’un bu popüler ba?lyklaryny kullanma modasy daha uzun bir müddet sürecek. Maalesef bu süreçte biz izleyiciler, tamamen yeni fikirlerden büyük oranda mahrum kalaca?yz. Zaten bu sistemin bize getirece?i en büyük zarar da bu. Yapymcylar tanynmy? bir filmi dizi haline getirir ve kysa zamanda cüzdanlaryny doldurur. Tabii biz de kötü olan bir diziyi izlemeyiz olur biter, ancak bu sistem maddi anlamda yapymcylara kysa zamanda yeterli geri dönü?ler sa?lamaya devam ettikçe, diziye çevrilebilecek ba?ka filmler daima bulunur. Dolayysyyla bizler için yeni projeler ortaya çykarmasyny bekledi?imiz insanlar, zamanlaryny eski yapymlary diriltip yenilemekle geçiriyor. Yani bir bakyma “yaratycylyk”, “para”nyn kar?ysynda ma?lup oluyor. Y?in daha kötü yany, sinemanyn bilindik filmleri üzerinden rant sa?latan bu sistem kazandyrmaya devam ettikçe, yeni yazarlaryn, genç senaristlerin önü de kapanacak. Zira kimse, hiç bilinmeyen bir isme ve hikayeye para yatyrma riskine girmek istemeyecek.

Son yyllarda dünya sinemasynyn ba?yndaki en büyük problemlerden biri yeni yazarlaryn ortaya çykmamasy. Varolanlar da (Saw’yn senaristleri gibi) yaptyklary ilk iyi i?ten sonra, syrf para kazanmak amacyyla devam filmlerine yönlendirilip, kaliteden ve yenilikten uzakla?tyrylyyor. Uzun lafyn kysasy, bu dev mekanizma içerisinde yer almak için onun i?leyen çarklaryndan biri olmaktan ba?ka ?ans tanynmyyor. Film yapmak da, video oyunu yapmak da, dizi yapmak da tek ki?inin de?il, kalabalyk bir ekibin i?i ve sizin do?rularynyz, ekibin do?rularyyla ayny olmayabiliyor. Dolayysyyla kalite adyna, önünüze sunulan sistemin synyrlary içerisinde en iyiyi yapmaktan ba?ka ?ansynyz yok. Sonuçta insanyn hayatyny sürdürebilmesi için paraya ihtiyacy var de?il mi?
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550868 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.