Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Denemelerim      
Bencillik ve Sonuçlar 22.2.2009
Ystanbul’da, ?ehir merkezinde ya da civar semtlerde ya?ayanlaryn soka?a çyktyklarynda gördükleri tablo aynydyr; binalar ve binalar… Yl synyrlary içerisinde ta?la?mamy? bir toprak bulabilme ihtimali her geçen gün azalyrken, nüfus arty?yna ba?ly olarak yükselen binalar, insanlary topraktan günden güne uzakla?tyryyor. Zaten bu durum ?ehrin manty?yna da ters dü?müyor. Aksine, nüfusun yo?unlukta oldu?u ve genellikle tarymsal faaliyetlerin yapylmady?y yerlere ?ehir diyoruz. Dolayysyyla ?ehrin, insan kapasitesini daima ço?altmasy gerekir. Bu yüzden de yanlara do?ru geni?lemek yerine yükselmek, gerçekle?tirilebilecek en iyi tercihtir. Zira kontrolsüzce büyümenin, yani yeni yerle?im yerleri açmak için ormanlardan ve do?al hayattan feragat etmenin, bu sayede bir nebze de olsa önüne geçiliyor. Ancak önüne geçilemeyen çarpyklyklar var.

Yçi?leri Bakanly?y’nyn 2004 yylynda yayynlady?y göç haritasyna göre, Türkiye’deki en büyük göç son 20 yylda ya?andy ve insanlar en çok Ystanbul’u tercih etti. Belli ki 12 Eylül askeri darbesiyle beraber halk, ya?ady?y yerleri terk ederek ülkemizin gördü?ü en büyük göç hareketini ba?latmy? oldu. Peki bu hangi halk? Kurtulu? Sava?y’ny, yani ülkenin yokluklar içerisinde bulundu?u dönemi, okullaryn olmady?y, okul olsa ö?retmenin bulunmady?y süreçleri ya?amy? insanlaryn torunlary… Büyük bir ihtimalle, “geni? aile” yapysy içerisinde büyümü? insanlar… Bir nesil öncenin ne kadar yokluk içerisinde ya?ady?yny bilen ve ne e?itim ne de i? hayatynda yüksek standartlar görmemi? insanlar… Ta ki 80’li yyllara kadar. Zira sonraki senelerde, ?imdinin torun sahibi olan ebeveynleri maddi açydan yükseli?e geçti. Hal böyle olunca bu para kazanma süreci, yoksulluk içerisinde büyümü? ve yeterli e?itimi alamamy? olan dönemin müteahhitlerine birçok i? yapma fyrsaty do?urdu. 80’lerden itibaren maddi birikimler ço?aldykça, cüzdany kalynla?an insanlar yatyrym ve harcama yaparak sistemin dönmesine katkyda bulundu. 1980’lerden 2000’e kadar gelen bu süreç, hem göçler yüzünden talebin artmasy hem de insanlaryn para kazanmaya ba?lamasyyla beraber, yeterli e?itimi almamy? ki?ilerin bina yapmasyna ve kimilerinin de bunlara izin vermesine sebep oldu. Dolayysyyla o yyllarda çarpyk kentle?menin tu?lalary örülmeye ba?landy…

Son 20 yylda ya?anan bu yo?un göçlerin dilde de bazy de?i?imler yaratty?yny söylemek yersiz olmaz. Do?udan gelen ve batydan gelenin bulu?tu?u noktada, insanlaryn kültürlerini payla?malaryyla beraber ?ivelerinin de benze?meye ba?lamasy kaçynylmaz. Buna kar?yn dilimizi bekleyen asyl büyük tehlike, yurt dy?yndan geliyor. Kendini bir tür yeni Roma (Ymparatorlu?u) ilan etmek isteyen ve dünyada söz sahibi olan her ülkenin yapaca?y gibi emperyalist bir düzen kuran Amerika Birle?ik Devletleri, ça?ymyzyn en büyük silahyny, yani medyayy kullanarak kültürünü ve dilini yayyyor. Sinemalar, televizyon ekranlary, dergiler, kitaplar, müzik albümleri, video oyunlary derken insanlaryn kulaklary Yngilizce’ye aly?tyrylyyor. Kaçymyz, ?u betonarme yapylaryn üzerlerinde yazan yabancy isimleri yadyrgyyoruz? Muhtemelen bu sorunun cevaby, Yngilizce’ye ne kadar aly?tyryldy?ymyzyn tablosunu ortaya koyacaktyr. Bu tür bilinçaltyny hedef alan saldyrylar arttykça, kendi dilimize verdi?imiz önemi de farkynda olmadan yitirece?iz. Dolayysyyla halkyn arasyndaki ileti?im zayyflayacak. Bunun sonucunda da, milletçe övündü?ümüz “birlik beraberlik” hislerimiz, tarih kitaplaryndaki satyrlardan ibaret kalacak…

Kurumlar, ülkeler ve ?irketler… Hepsinin arkasynda bireyler var. Yani ortaya çykan her düzensizlik, aslynda birilerinin bencilli?i, kendilerini tatmin etme çabasyndan ibaret. Dolayysyyla konu dönüp dola?yp yine insanda noktalanyyor. Her zaman oldu?undan daha fazlasyny istemek… Kaynaklary kysytly bir dünyada, ihtiyaçlaryn sonsuz olmasyndan daha kötü ne olabilir ki? Sistemin, kaynaklary tüketmeye dayaly i?leyen çarklary, bizi ne kadar korur ya da hangi ölçüde kurtaryr? Büyük ihtimalle cevap, bir avuç insanyn bencilli?inde sakly…
Gönderilmiş yorumlar:
Aykut Göker1.3.2009
Bence de kaçynylmazdy ve kaçynylmaz olany ya?adyk/ya?yyoruz.
Melis PULAT28.2.2009
Bence turkiyede sehirlesmek icin bu yol yanlis da olsa kacinilmazdi. Ama gozlemlerin cok saglam.:)
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 551942 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.