Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Güncel      
Biliyor muydunuz? 5.4.2009
A?a?ydaki metin tamamen alyntydyr:

E?er Çin'de ya?ayan, milyonda bir rastlanan biri olsaydynyz
Tam sizin gibi 1.300 ki?i daha olurdu.
Çin yakynda dünyada Yngilizce’nin en çok konu?uldu?u ülke olacak.
Hindistan nüfusunun en yüksek IQ’lara sahip yüzde 25 ‘lik bölümü,
Birle?ik Devletler’in nüfusundan daha fazla
Tercümesi: Hindistan’daki iftiharlyk çocuk sayysy Amerika’daki çocuklaryn sayysyny a?yyor.

Biliyor muydunuz?

2010’da en çok ra?bet görecek 10 meslek, 2004’de mevcut de?ildi.
Ö?rencileri henüz var olmayan meslekler için hazyrlyyoruz
Daha icat edilmemi? teknolojileri kullanarak,
?u an varly?yndan bile haberimiz olmayan sorunlary çözsünler diye.
ABD Çaly?ma Bakanly?y, bugün ö?renim ça?ynda olanlaryn toplam 10-14 kez i? de?i?tirece?ini öngörüyor,
38 ya?yna gelinceye dek.
Her dört çaly?andan biri, bir yyldan az süredir halihazyrdaki i?vereni için çaly?yyor.
Yki çaly?andan biri ise, be? yyldan az süredir.

Biliyor muydunuz?

Amerika’da geçen yyl evlenen her sekiz çiftten biri internette tany?ty.
MySpace’de 200 milyonun üzerinde kullanycy var.
E?er MySpace bir ülke olsaydy, dünyanyn be?inci büyük ülkesi olurdu.(Endonezya ve Brezilya arasynda)
Ynternete geni?-bant giri? syralamasynda 1 numaraly ülke Bermuda.
ABD 19uncu.
Japonya 22inci.

Biliyor muydunuz?

Üssayylar ça?ynda ya?yyoruz.
Her ay Google’da 31 milyar arama yapylyyor.
2006’da bu rakam 2.7 milyardy.
Bu kadar soru nereye gidiyordu G.Ö.?(Gugyldan Önce)
Ylk ticari SMS 1992’nin aralyk ayynda gönderildi.
?imdi, her gün gönderilip alynan SMS’lerin sayysy, gezegenin toplam nüfusunu a?yyor.
50 milyon ki?ilik bir pazara ula?malary kaç yyl aldy:
Radyo 38 yyl,
TV 13 yyl,
Ynternet 4 yyl,
iPod 3 yyl,
Facebook 2 yyl.
1984’de internet eri?imi olan aletlerin sayysy 1.000 idi.
1992’de 1.000.000,
2008’de 1.000.000.000.

Biliyor muydunuz?

Yngilizce yakla?yk 540.000 kelime içeriyor,
Shakespeare’in dönemimde oldu?undan hemen hemen 5 kat daha fazla.
Tahminlere göre New York Times’yn okurlaryna bir haftada aktardyklary,
18. yüzyylda ya?ayan birinin hayaty boyunca kar?yla?ty?yndan daha fazla bilgi içeriyor.
Bu yyl tahminen 4 exabit (4.0 x 1019) özgün bilgi üretilecek.
Yani geride kalan 5.000 yylda üretilenden daha fazla.
Yeni teknik bilgilerin miktary her iki yylda bir ikiye katlanyyor.
4 yyllyk bir teknik ö?renim görmeye ba?layan bir ö?renci için bunun anlamy ?u;
Okulun ilk yylynda ö?rendikleri ?eylerin yarysy, üçüncü yyla geldi?inde ça?dy?y kalacak.
NTT Japan, tek bir elyafyndan saniyede 14 trilyon bit veri aktaran bir fiberoptik kabloyu ba?aryyla test etti.
Bu, 2660 CD ya da saniye ba?yna 210 milyon telefon görü?mesi demek.
Bu rakam halen alty ayda bir üçe katlanyyor ve önümüzdeki 20 yyl boyunca böyle gitmesi bekleniyor.
2013 yylyna kadar, insan beyninin bilgi i?leme kapasitesini a?an bir süper bilgisayar in?a edilecek.
Beklenti o ki, 2049 yylyna gelindi?inde, 1000 dolarlyk bir bilgisayar tüm insan soyunun bilgi i?leme kapasitesine galebe çalacak.

Biliyor muydunuz?

Siz bu yazyyy okurken
Amerika’da 67 bebek do?du,
Çin’de 274 bebek do?du,
Hindistan’da 395 bebek do?du.
Ve 694.000 ?arky yasady?y indirildi.
PEKY BÜTÜN BUNLAR NE ANLAMA GELYYOR?

Ara?tyrma ve Orijinal Tasarym: Karl Fisch, Scott McLeod, Jeff Brenman
Çeviren: Yenal Yergün
Kargart Dergisi ?ubat 2009

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 552023 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.