Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Eylül 06 - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
Yazdan çalynty gibi durur ama sonbaharyn da bir parçasydyr Eylül güne?i

Sycakty, kurakty, bazen çok bunaltycyydy ama ?imdiden bir dahaki yaz mevsimini beklemeye ba?ladyk de?il mi? Kimimiz ruhunu dinlendirmenin pe?ine dü?tü, kimimiz ise e?lencenin doruklaryna ula?ty. Her ne ?ekilde olursa olsun bir yaz daha geçti. Bir dahaki tatil için kum saatini tersine çevirme vakti geldi sanyrym. Okullar açylyyor, artyk Ynternet’te de?il, kitap sayfalarynda gezintiye çykylacak…

Hemen hemen herkesin, yürürken keyif aldy?y bir semt, cadde veya sokak vardyr; her mevsim farkly bir sureti olan, oraya ait her figüre aly?ty?ynyz, sizden yana olan bir yer… Belki manzarasyna hayransynyzdyr ya da orada yürümek ho?unuza gidiyordur, a?açlaryn gölgesinde… E?er daha önce dikkat etmediyseniz, sevdi?iniz yerleri bir de Eylül güne?inde gözlemleyin…

De?i?ik bir güne?i vardyr Eylül’ün. Yazdan çalynty gibi durur ama sonbaharyn da bir parçasydyr. Sanki koyu sary bir ak?amüstü güne?i gibidir, aydynlatyr ama yakmaz. Gökyüzünün, denizin, binalaryn, yollaryn, kaldyrymlaryn, a?açlaryn olduklaryndan daha güzel göründü?ü bir dönemdir Eylül; dikkat çekmeyen bir güzelli?i ve buna ba?ly olarak, sihirli bir penceredir; sonbaharda açylan.

Ystanbul’da, Eylül güne?i altynda dola?mayy sevdi?im bir yol var; hani Harbiye’den Osman Bey’e, oradan da Maçka’ya inen. Geni? yol ve kaldyrymlar, syraly binalar, seyrek de olsa a?açlar… Fyrsat buldukça yürümeye çaly?yyorum orada. Hani evde nasyl da kendimizi huzurlu hissedersek, benzeri bir hissi ben de orada ya?yyorum. Güne? de yüzünü gösterdi mi, o yol benim için syradan caddelerden, kalabalyktan çok öte de bir hal alyyor. Sadece Harbiye-Maçka arasy de?il, Ystanbul’da benzeri keyifleri alaca?ynyz sayysyz semt ve kendinizden bir ?eyler bulaca?ynyz cadde ve sokaklar mevcut. Kadyköy’de iskelelerin caddesi, Be?ikta?-Ortaköy, Üsküdar sahil yolu ilk aklyma gelenler…

Yürümeyi seviyorum Eylül’de. Neden mi? Hafif esen rüzgâr ve bir gün öncesinden ya?an ya?mur, sararmaya yüz tutmu? yapraklary kaldyrymyn yola bakan kenarlarynda biriktirmi?… Her adymda rüzgâr teniniz ile bulu?uyor, güne? y?y?y ruhunuzu aydynlatyyor. Trafi?in rahatsyz edici sesleri bile atmosferin pürüzsüz yüzeyinden kayyp gidiyor. Sevdi?im bir foto?raf bu, içinde huzur buldu?um.

Di?er mevsimlerin arasynda sonbaharyn ayry bir yeri, farkly bir atmosferi var. Ancak Eylül ayyny, Ekim ve Kasym’dan ayyrmak gerekir; çünkü Eylül, sonbaharyn içinde farkly bir ruha sahiptir. Ekim ve Kasym aylarynda, sanki a?aç dallaryndan durgunluk ya?ar. Hava ile paralel bir ?ekilde içe kapanylyr, perdeler çekilir. Ancak yazyn biti?iyle sonbaharyn ba?langycy arasyndaki bir geçi? döneminin adydyr Eylül. Biten bir yazyn son paryltylaryny ta?yr ve puslu bir baharyn, so?uk esintilerini… Bu arada kalmy?lyktan do?an masalsy atmosferi ?u ana dek fark etmediyseniz, önünüzdeki koca bir ayy dikkatle ya?amanyz dile?iyle…

***

Hayaller, gerçekler ve zaman

Bazen hedeflerimize çok yakla?yyoruz. Ancak onlara ula?mamyzy engelleyen ki?i veya olgular, gelece?e yönelik planlarymyza gem vuruyorlar. Hatta sebep olarak da günü kurtarmayy öne sürüyorlar.

Aslynda her ?ey hayal kurmak ile ba?lyyor. Ufak bir hayal; gerçe?e dönü?mesini bekledi?imiz. Mutlu sonla noktalanynca, yerine bir yenisi geliyor; daha büyük ve gerçekle?me ihtimali daha güç olan bir hayal. Bir zincirin halkalary gibi, dü?ler ili?tiriyoruz zihnimizin bir kö?esine. Zaman geçiyor, hayallerimizi gerçekle?tirmek için fyrsatlar yakalyyoruz. Dy?arydan bakyldy?ynda hedeflerimize ula?maya sadece bir adym kalmasyna kar?yn, içinde bulundu?unuzda sayysyz ko?ula ba?ly oldu?unu, ko?mamyz gerekti?ini görüyoruz.

Yyllardyr istedi?iniz bir ?eye çok yakla?manyza kar?yn, zaman yerinde durmamy?, ortam ve ko?ullar de?i?mi?. En önemlisi de zihinler ve dü?ünceler de?i?mi?. Uzun vadeye yayylan hayallerin yerini, günü kurtaryp gelece?i dü?ünmemenin kolaycyly?y almy?. Hâlâ geçerlili?ini koruyan de?erler, kolaycyly?yn avuçlarynda erimi?, adeta syrra kadem basmy?. Hatta sizin adynyza kurulan dü?ler bile, toz bulutlary misali da?ylmy?. Maalesef bu, hayallere ve gerçeklere, zamanyn etkisi.

Hayaty, birkaç adym sonrasyny hesaplayarak ya?amaya aly?my? bir insan için, any dü?ünmeye zorlanmanyn deh?eti, korkuyu da beraberinde getirmez mi? Hem de plansyzlyktan do?an bir korku. Hâlbuki any dü?ünmek, gelece?in önüne çekilmi? bir set gibi, adeta zihni gölgeliyor.

Zaman, hedeflerinizde de?i?iklik yaratmasa da, ko?ullary de?i?tirdi?i kesin. Umuyoruz ki bu de?i?imlerden gelece?e dair en olumlu sonuçlary çykartyp, ona göre hareket ederiz. Aksi halde foto?rafyn bir bölümü kazanylan bugünü, tamamy ise kaybedilen bir gelece?i gözler önüne serecektir.
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550897 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.