Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Aralyk 06 - Agatha Christie - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
411

Bir romanda sizi en çok ne etkiler? Bu soruya benim cevabym kesinlikle hikaye olacak. Özellikle esrarengiz olup da, içinde ciddi zeka paryltylary baryndyran öyküleri soluksuz okuyorum. Tabii öykünün anlatymy da önemli, typky akycyly?y ve derinli?i gibi. E?er öykü fantastik de?ilse, gerçekçilik ve mantyk zeminine syky sykyya basmasy da gerekir. Bu konuda polisiye romanlar ve türün akla ilk gelen isimlerinden Agatha Christie örnek gösterilebilir. Rasyonel çözümleri, çok yerle?ik anlatymyyla, oyunu kuralyna göre oynayan yazarlaryn ba?ynda gelir Christie.

Belki de bir polisiye romanda olmazsa olmaz olan ?ey, merak unsuru ve gizemdir. Agatha Christie, yazar olarak bunu ba?arabildi?i gibi ya?amyyla da, typky kendi yaratty?y roman kahramanlary kadar gizemlidir. Öyle ki Yngiliz yazaryn hayatynda kayyp 11 gün vardyr. 15 Eylül 1890 do?umlu Christie, 1926 yylynda ya?ady?y Londra’da kimseye haber ortadan kaybolur. Günümüzde bile syrry çözülemeyen bu kayyp 11 gün için bazy kaynaklar, Christie’nin Ystanbul’a geldi?ini öne sürer.

Agatha Christie’yi Ystanbul’a kadar getiren nedir bilinmiyor, fakat konuyla ilgili bir takym yorumlar mevcut. Kimilerine göre sebep, e?iyle ya?ady?y bir takym sorunlardyr. Bu problemlere dayanamayan yazar, kimseye haber vermeden çekip gider. Fakat Ystanbul sonradan ortaya çykan bir günlük ve Christie’nin Ystanbul’a gidi? biçimi, sanki bu yolculu?un önceden planly oldu?unu hissettirmektedir. Öyle ki yazar, Do?u Ekspresi ile yola çykmy?; Paris, Viyana, Budape?te ve Bükre?’i geçip Ystanbul’a ula?my?. Peki neden Ystanbul? Bu da yazaryn hayaty boyunca ve ölümünden sonra da yanytsyz kalan sorulardan bir tanesi.

Peki Ystanbul’a gelen Christie, burada ne yapty? Ardynda bir hatyra defteri byrakan yazar, kayyp 11 günün syrrynyn Ystanbul Pera Palas Otel’de yatty?yny yazmy?, hatta 411 numaraly odayy i?aret etmi?tir. Günümüzde Agatha Christie’nin kaldy?y dönemdeki gibi muhafaza edilen bu oda, tüm dünyadan yazaryn hayranlary tarafyndan ziyaret ediliyor. Ynsanlar 411 numaranyn syrryny merak ediyor, typky yazaryn hatyra defterini okuyup Ystanbul’a gelen Yngiliz haberciler gibi. 12 Ocak 1976’da hayata gözlerini yuman Christie’nin ya?amy tabii ki, ba?ta Yngilizler olmak üzere tüm dünyanyn dikkatini çekmi?ti. Bir grup Yngiliz haberci, hatyra defterinde bulunan mesajy okuyup, Ystanbul’a Pera Palas Otel’e gelir. Yo?un ara?tyrmalar sonucu herhangi bir ize rastlayamayan haberciler, dönemin ünlü medyumu Tamara Rand ile ileti?ime geçerler. Rand onlara, 411 numaraly odanyn zeminin altynda bir anahtar oldu?unu söyler. Yapylan ara?tyrmalar sonucunda, tam tarif edildi?i gibi zeminin altynda 8cm boyunda, pasly bir anahtar bulunur. Bu ?a?yrtycy geli?menin ardyndan Tamara Rand’tan yeniden yardym istenir ve anahtaryn nereyi açty?y sorulur. Zira amaç, kayyp 11 günün syrryny verecek olan Agatha Christie’nin hatyra defterine ula?maktyr. Rand’yn cevaby, olayy çözüme kavu?turmak için Ystanbul’a 411 numaraly odaya gelmesi gerekti?idir. 20 A?ustos 1979 tarihinde Ystanbul’a gelmeyi planlayan Rand, o dönem otelde ya?anan bir takym kurumsal problemler nedeniyle, bir türlü yolculu?unu gerçekle?tiremez. Öyle ki 30 Haziran 1979’da Pera Palas Otel’de grev ba?lamy?tyr. Yakla?yk 1 yyl süren grev neticesinde Rand ile ba?lantylar zayyflar. Grevin sonunda otelde olu?an tahribat dolayysyyla, 6 ay kadar tadilat ve onarym çaly?malary yapylyr. Bu süre zarfynda Tamara Rand ile tekrar ba?lantyya geçilir fakat kar?ylykly güven kayyplary ya?andy?y gerekçesiyle Tamara Rand Ystanbul’a gelmez.

Pera Palas Otel’deki 411 numaraly odanyn syrry hâlâ ortaya çykartylamady. Bahsi geçen anahtar, ülkemizde güvenli bir ?ekilde muhafaza ediliyor. 20.yy’nin belki de en önemli polisiye yazary Agatha Christie’nin, 11 gün süren kayyp dönemine y?yk tutacak olan hatyra defteri, hem yazaryn hayatyndaki önemli bir syrra, hem de çe?itli romanlaryndaki çözümlenmemi? olaylaryn aydynly?a kavu?turacak. Hatta kimi kaynaklara göre bu açyklama, yazaryn vasiyetinde de belirtilmi?.

1933 yylynda Pera Palas Otel’i yeniden ziyaret eden ve kysa bir süre burada kalan Agatha Christie’nin, romanlarynda yaratty?y en unutulamaz karakteri ?üphesiz ki Hercule Poirot’tur. Belki de yazaryn hayatyndaki büyük syrry çözmesi için, 80’i a?kyn romanynyn 33 tanesinde kullandy?y Hercule Poirot gibi biri gerekmektedir. Ölmeden yakla?yk 5 yyl önce Yngiltere’nin en yüksek onur unvany olan “Britanya Ymparatorlu?u Kadyn Komutany” ni?anyny alan Agatha Christie’ye ait 80 yyllyk syrryn hâlâ açy?a kavu?mamasy, onu ve romanlaryny farkly bir boyuta, farkly bir gizeme ta?ymaktadyr.
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550838 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.