Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Şubat 07 - Valentine - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
Aziz Valentine

Yava?lasa ya her ?ey... Rüzgarlar yava?lasa, yrmaklar, nehirler yava?lasa, hareketler yava?lasa... Ama biz ayny hyzda dü?ünsek, ayny hyzda söylesek ve ayny hyzda görsek... Muhtemelen o zaman, daha az ?eyi yskalaryz, ?u synyrly ömrümüzde...

Yzlemeye doyamayyz günbatymyny, halbuki biraz daha yava? dönse dünya... Ya?murda yürümeyi de severiz, biraz daha yava? aksa damlalar a?a?yya da, ke?ke kysmen sayabilsek birer birer. Unutmayalym gülmeyi de, gülümsemeyi de... Suratlardaki o mutluluk anlary nasyl da kysa sürer de?il mi? Halbuki mutsuzluk kolayca çykartylamayacak bir maske gibi çepeçevre sarar suratymyzy dört bir taraftan. Bu yüzden o mutluluk anlaryny, sycak gülümsemeleri unutmayalym diye, daha dikkatli bakalym. Gözlerdeki paryltylary kaçyrmayalym mesela... Ke?ke daha yava? dönse dünya, ke?ke daha yava? aksa zaman, anyn daha çok tadyny çykartsak, daha fazla ?eyin farkynda olarak... Mesela sevdiklerimizin...

?ubat ayynyn tam ortasyna yani 14 ?ubat'a az kaldy. Tabii siz bu sayfayy okurken belki de takvim yapraklarynyz çoktan ayyn ikinci yarysyny i?aret etmeye ba?lamy? olabilir. Fark etmez, sözüm 14 ?ubat'a inananlara. Zira 14 ?ubat'a girerken, ''Nereden çykty bu gün?'' diye merak edenlere, Aziz Valentine'in kim oldu?undan ve bugünü neyin özel kyldy?yndan bahsetmek istiyorum.

Hikaye geçmi?e dayanyyor, taa Roma Ymparatorlu?u'na... Fakat anlatylan, günümüze kadar gelmi? birkaç farkly efsane mevcut. Her birinin ba?langyç noktasy ayny ama sonlary ayry?yyor. Evvela ayny olan bölümden anlatmaya ba?layalym: Milattan sonra 3. yüzyylda, Roma tanry ve tanryçalarynyn kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygydan ötürü, her yyl 14 ?ubat tarihleri tatil olarak kabul ediliyordu. Kadynly?y ve evlili?i sembolize eden Juno, halkyn inancyny kazanmy?ty. Bir günlük tatilin ardyndan 15 ?ubat'ta ise bereket tanrysy Lupercus onuruna, 'Lupercalia' olarak adlandyrylmy?, gençlerin kendilerine partner bulmasy için düzenlenen bayram ba?lyyordu. Bu bayramda genç kyzlar isimlerini küçük ka?ytlara yazyp, bir kaba atyyorlar, erkekler ise kaba ellerini daldyryp, typky kura çeker gibi ?ans eseri bir isim belirliyorlardy. Kim kiminle çykarsa onlar, bayram e?lencelerine birlikte katylmakla mükellef oluyor ve bu beraberlik ço?unlukla evlilik ile noktalanyyordu.

Dönemin Roma Ymparatoru II. Cladius için, bu masalyn kötü adamy diyebiliriz. Zira II. Cladius, evlenen gençlerin bir türlü ailelerini byrakyp sava?maya yana?mamalaryndan ötürü, askeri alanda büyük sykynty ya?ayynca, kendince bu duruma eski Türk filmi senaryosu tadynda bir çözüm üretir. Öyle ki ikinci bir emre kadar Roma'da kimse evlenemeyecektir! Bunun üzerine Roma'da ya?ayan Aziz Valentine isimli papaz, imparatorun emrine kar?y çykarak, evlenmek isteyen gençleri imparatorluktan gizli evlendirir. Tabii bu durum fark edilince tutuklanarak zindana atylyr. Hikaye buraya kadar genelde bu ?ekilde aktarylyyor. Ancak sonu için farkly alternatifler mevcut. Bunlardan ilki Aziz Valentine'in 14 ?ubat 270 yylynda dövülerek öldürülmesi ile noktalanyyor. Bazy kaynaklar ise bir ba?ka sondan bahsediyor. Öyle ki Valentine, zindandaki gardiyanyn kyzyna (Bazy kaynaklara göre kyz karde?ine) a?yk oluyor fakat ona kavu?amadan 14 ?ubat 270 yylynda idam ediliyor.

Hikayenin bir di?er ilginç tarafy da, o dönem Hristiyan ?ehitli?ine gömülen 3 tane Valentine isimli azizin olmasy. Bunlardan hangisinin Aziz Valentine efsanesine adyny veren papaz oldu?u bilinmiyor. Aslynda böyle bir ?eyin gerçek olup olmady?y da belli de?il, belki de 14 ?ubat tamamen Lupercalia bayramyndan do?mu?tur� Belki de Valentine sadece olaya dramatik bir hava katmak için yaratyldy.

Aslynda her iki türlü de hikaye, basit ama etkileyici. Bir tarafta azizin, imparatorun emirlerine kar?y çykmak pahasyna, gençleri evlendirmek istemesi. Di?er tarafta ölümü beklerken a?yk olup, sevdi?ine kavu?amamasy. Zaten a?k da, sevip de kavu?amamak de?il midir, typky A?yk Veysel�in tarif etti?i gibi� Demi? ya; �Sevip de kavu?amazsyn a?k olur� diye�

Peki 14 ?ubat ne zamandan beri kutlanyyor? Papa Gelasius, 496 yylynda bu günü Aziz Valentine�in onuruna kutlama günü olarak ilan etti. Ancak kilise 1969 yylynda takvimden Aziz Valentine gününü çykardy. Muhtemelen kilise de bu efsanenin do?rulu?undan ?üphe etmi? olmaly.

Hikayeyi okuduktan sonra kafanyzda farkly bir 14 ?ubat my canlandy? Benim canlanmady, hani demi?tim ya ba?ta; �Sözüm 14 ?ubat�a inanlara� diye. Y?te ben inanmayanlardanym. Neden syradan günler içerisinde 14 ?ubat özel olsun ki? Bir sevgili için mi? Bence bir sevgili için her gün özeldir.
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550869 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.