Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Mayys 07 - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
Cep Telefonu Yokken Nasyl Ya?yyorduk?

Hafta sonlaryny evde geçirmemeye özellikle dikkat ederim, hele ki havalar böylesine güzel olunca. Bir arkada?ymla bulu?acaktym geçenlerde, ancak onun cep telefonu bozuldu?u için, son kez evden çykmadan konu?up, ardyndan Taksim’in yolunu tuttum. Bulu?ma yerine vardy?ymda, henüz arkada?ym ortalarda gözükmüyordu. “Bir telefon edeyim, nerede oldu?unu ö?reneyim” diye dü?ündüm. Ama onun yanynda telefon olmady?yny hatyrlayynca, kysa süreli bir panik ya?adym! ?imdi ne yapmalyydym?

Ne kadar beklemem gerekti?ini bilmiyordum, onun ne zaman gelece?i hakkynda net bir fikrim de yoktu. Belki trafi?e takylmy?ty, belki acil bir ?ey oldu ve bana haber veremedi, hiç gelmeyecekti belki… Kendimi amaçsyzca bekliyormu? gibi hissettim. Yahu bu cep telefonlary yokken, biz nasyl arkada?larymyzla bulu?uyormu?uz? Ne büyük kolaylyk olmasy bir yana dursun, hayatymyzy do?ru programlayyp zaman kazanmamyz için de ne kadar çok yardymcy oluyormu?. Aslynda cep telefonlarynyn sosyal hayatymyza yapty?y bu büyük faydalar, onlaryn ne kadar çabuk benimsenmesinin altyndaki sebebi de gözler önüne seriyor. Aslynda ihtiyacymyz oldu?unu bilmedi?imiz bir ürünmü? cep telefonlary. Onlar yokken de, onlara gereksinim duyuyormu?uz. Sosyal hayatymyzdaki önemli bir açy?y kapatmy? me?er cep telefonlary…

Bir di?er olmazsa olmazymyz da internet. Günümüz toplumlarynyn en büyük ortak özelli?i, bilgiyi hyzly tüketmeleri. Bilgi hem hyzly üretiliyor, hem de hyzly tüketiliyor. Bunun için de her türlü bilgiye çabuk eri?im önemli. Ynternet bu konudaki eksi?i kapatty. Artyk insanlar istedikleri anda, istedikleri bilgiye, Ynternet sayesinde kolayca ula?abiliyor.

Kendimden bir örnek vereyim. Y?im gere?i, syklykla Türkçe sözlü?e ba?vurmak durumundayym ama yanymda koca bir cilt TDK sözlü?ü bulundurmuyorum. Onun yerine www.tdk.gov.tr ‘de arama yapyp, istedi?im bilgi veya bilgilere ula?yyorum. Bu, Ynternet için sadece mini minnacyk bir örnek. Koca bir okyanus dolusu doneye, bu kadar hyzla ula?abilece?iniz ba?ka bir yer biliyor musunuz? Belki dört bir yanymyzyn teknoloji duvarlaryyla örüldü?ünden ötürü rahatsyzym, fakat getirilerinin yadsynamayacak kadar büyük oldu?unu söylemekten de kaçmamak gerek.

***


Dü?üncelerimizin esiri olup, i?in içinden çykamady?ymyz anlar olur; hani ?u kararsyz kaldy?ymyz, yanyt bulamayynca da zamana byraktyklarymyzdan bahsediyorum. Y?in kötüsü, zamana byrakynca da omuzlarymyzdan büyük bir yük kalkar; sanki problemi çözmü?üz gibi… Bu yöntem bazen gerçekten gerekir, fakat ço?u zaman aslynda hiç de gerekli de?ildir. Syrf bir ?eyleri belirleme, kesinle?tirme sorumlulu?unu üzerimizden atmak için zamana byrakyryz bazen. Acaba önemli olan karar vermenin sorumlulu?udur mudur yoksa kararyn ne oldu?u mu?

Ço?umuz ya?amy?yzdyr, kararlarymyzy ertelemeyi seçmeyi. Aslynda o da bir karar de?il midir sanki? Kararlarymyzy erteleyip, zamana byrakmak; bir tercih de?il midir? Yarary veya zararyny do?ru düzgün dü?ünmeden hem de, sadece günü kurtarmayy(!) seçmedik mi defalarca? Elimizde sadece ‘umut’un kaldy?y zamanlar olmady my?

Öyle ya da böyle, bir ?eylerle vakit harcayarak ?u anda bulundu?umuz noktaya geldik. Bizi, bir ?eyler yapmaya zorlayan ‘umut etmek’ti. Sadece umut… Ne de olsa umutlaryn bitmesinden korkular beslenecekti, o yüzden umut ettik; korkmamak için.

Hedefler koyduk önümüze, kimimiz bir di?erimize göre hayalperestti, ula?amayaca?y hedefler koyuyordu önüne. Kimimiz bir di?erimize göre küçük dü?ünüyordu, basit bir sonuca do?ru yürüyordu hep. Öyle ya da böyle, hedeflerimiz daima oldu ve hedefe giden yolun ta?lary olan ‘umut’ her zaman oldu hayatymyzda. Peki hiç azalmady my? Tabii ki evet. Birçok kez odaklanmak istedi?imiz konuya odaklanamadyk, çünkü zihinlerimizi hep ba?ka etmenler, yolumuza çykan yeni setler me?gul etti; önce evde, sonra okulda, sonra i?te…

Hepimizin zihin çapynda mücadele etti?i problemler, olaylar var. Bir yandan birey olarak ya?amymyzy sürdürürken, di?er yandan sizin dy?ynyzda akan hayatlardan da parçalar topluyorsunuz. Herkesin fantezisidir, kentten kaçmak, alyp ba?yny gitmek. Aslynda asyl olan kalabalyktan syyrylmaktyr, sorumluluklardan uzakla?maktyr. Alyp ba?ymyzy gitmek; ne büyük ütopya ço?umuz için. Ba?aranlary alky?lamak gerekir, çünkü hiç kolay de?ildir, kent etkile?imini geride byrakmak.
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550829 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.