Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Haziran 07 - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
Triskaidekaphobia

Nihayet 1. yylymyzy doldurduk. ?u an elinizde tuttu?unuz sayy 13. sayymyz. Tabii e?er triskaidekaphobia’nyz yoksa. Yani 13 sayysyndan korkmuyorsanyz. Malum, böyle bir fobi var. Bazy insanlar bu rakamdan korkuyor. Uçaklarda 13 numaraly koltuk yoktur mesela, otel numaralarynda da 13’ü görmek pek mümkün de?ildir… Bunlar gibi daha birçok örnek verilebilir, peki ama neden 13 u?ursuz sayy? Di?er sayylardan farky ne?

Merak ettim ve ara?tyrdym. 13’ün hikayesi mitolojiye dayanyyor. Bir gün Balder isimli güzellik tanrysy, sadece 12 ki?inin katylaca?y bir ziyafet verir. Ça?yrylmamasyna ra?men davete yalan ve hile tanrysy Loki’de katylyr. 13. ki?i olarak zorla ziyafete katylan Loki, güzellik tanrysy Balder’y öldürür. Bu öykü kulaktan kula?a yayylyr ve böylece 13 rakamy korkuyla anylyr olur… Tabii bu sadece bir efsane. Bir ba?ka inany?a göre bir yyl içerisinde ayyn 13 kez dolunay formunu almasy da, bu inany?y do?uran nedenlerden biridir. Dolunay my? Dolunay daima u?ursuz sayylmy? ve hatta üzerine kurt adam mitleri bile yazylmy?tyr. Geçmi?te büyücülük marifeti ile açyklanan kurt adam vakalary, 20. yüzyyla gelindi?inde ‘açyklanamayan olaylar’ ba?ly?y altynda de?erlendirildi. Tabii bunlaryn sadece efsane olduklary gerçe?ini de unutmamak gerek.

Korku romanlarynyn sykça kullanylan karakterlerinden kurt adamlaryn en büyük dü?many ?üphesiz vampirledir. Kaliforniya Devlet Üniversitesi profesörlerinden Wayne Tikkanen’e göre vampir efsaneleri, kurt adamlardan daha farkly bir platformda de?erlendirilmeli. Zira Tikkanen, aslynda vampir vakalarynyn, bir tür lanet de?il, Porfiria ady verilen bir hastalyktan kaynaklandy?yny öne sürüyor. Bu hastaly?a yakalanan insanlar, güne? y?y?yna kar?y a?yry duyarlylyk kazandyklary için, ancak geceleri rahatlykla dola?abiliyorlar. Ayryca dudaklaryn gerginle?ip, di? etlerinin geri çekilmesinden dolayy da, di?ler daha çok öne çykty?yndan, görüntü bilindik vampir efsanelerini ça?ry?tyryyor. Benzerlikler bu kadarla da kalmyyor, bilindi?i üzere vampirler sarymsaktan ho?lanmazlar; sarymsak Porfiria hastaly?ynyn semptomlaryny a?yrla?tyrdy?y için, bu ki?iler sarymsaktan uzak duruyorlar. Wayne Tikkanen’e göre vampir hikayeleri gerçek olabilir, fakat vampir diye bir ?ey yok, Porfiria hastaly?y var.

13’ten kurt adamlara, hatta oradan da vampirlere kadar geldik. ?imdi yine en ba?a dönelim, 13. sayymyza. Biz ?imdi, geride 12 sayy, yani 1 yyl byrakmy? olmanyn keyfini, hatta huzurunu ya?yyoruz. Bu süre boyunca bizim yanymyzda oldu?unuz için hepinize çok te?ekkürler…

***

Tiyatrolar yykylmaly (my?)

Bilindi?i üzere Kültür Bakanly?y, Ystanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin yykylyp yeniden yapylmasy fikrini ortaya atty. Gerekçe ise onarym masraflarynyn oldukça yüklü bir bedel tutaca?yydy. Harbiye Muhsin Ertu?rul Sahnesi’nin de kaderi ayny… Orasy da yykylyp kongre merkezi haline getirilmek isteniyor.

Konuyla ilgili iki kar?yt görü? var. Bir taraf “Yykylmaly, yerlerine Ystanbul’u simgeleyecek ?ahane birer yapy in?a edilmeli” derken di?er taraf ise “2010 yylynda Avrupa Kültür Ba?kenti olmaya hazyrlanan Ystanbul’da, çok daha fazla tiyatro sahnesi olmasy gerekirken, bu binalar yykylmamaly” görü?ünü öne sürüyor. Yykylyp yerlerine yenilerinin yapylacak olmasy, kula?a oldukça ho? geliyor. Fakat sadece 2-3 yylda AKM’nin yerine Sidney Opera Binasy gibi bir yapynyn in?a edilebilecek olma ihtimali ne kadardyr? Bunu cevaplamak için mühendis olmak gerek. O yüzden bu soru i?aretini bir kenara byrakalym. Evet, kula?a oldukça ho? geliyor, Ystanbul’un tarihi yapylarynyn yanynda, yeni nesil bir mimariye de sahip olaca?y fikri. Ancak madalyonun di?er tarafyndan bakynca, ‘Kültür Ba?kenti’ olacak bir kentin tiyatro sahnelerinin yykylyp, kongre merkezi haline getirilecek olmasynyn manty?y nedir? Konuyla ilgili konu?tu?um tiyatrocular, yykym i?lemi gerçekle?tikten sonra kendilerine tiyatrolaryny devam ettirebilmeleri için alternatif bir sahnenin bile sunulmady?yny söylediler. Sadece ?ehrin belirlenmi? bazy yerlerinde onlar için sahneler in?a edilece?ini ancak bu in?a sürecinde, sahnelerinin olmayaca?yny belirttiler.

Madalyonun bir tarafynda yeni binalar ile Ystanbul’un daha da estetik hale getirme çabasy varken, di?er tarafta ?ehrin iki çok önemli tiyatro sahnesinin yykylmasy ve oyuncularynyn da sahnesiz kalmasy söz konusu… Sizce tiyatrolar yykylmaly my?
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550887 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.