Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Temmuz 07 - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
Tehlikeli Takas

Oyun dünyasynyn her daim syrtyny yaslady?y teknoloji, ?üphesiz ki hayatymyzyn önemli bir parçasy. Ço?umuz evde, uyku haricindeki vakitlerimizin büyük bir kysmyny bilgisayar ya da oyun konsolu ba?ynda geçiriyoruz. Yzledi?imiz filmler, dinledi?imiz müzikler daima disk okuyucularymyzdan geçiyor.

Teknoloji ilerledikçe bilgisayarlar adeta oturma odamyzdaki ‘ya?am destek’ ünitelerine dönü?tü. Ynternet denen sanal evren sayesinde birçok i?imizi, monitörün ba?ynda kahve içerken yerine getirebiliyoruz. Ço?u zaman soka?a çykmamyza, banka önünde kuyruk beklememize hiç gerek yok. Karnynyz my acykty? Diledi?imiz lezzet sadece 1 tyk uzaklykta…

Farkynda mysynyz; gitgide dy? dünyadan soyutlanyyoruz. Teknoloji hayatymyzy kolayla?tyryrken, elimizdeki en de?erli ?eyi, özgürlü?ümüzü alyyor ve yerine, bilgisayar ba?ymlysy bedenler byrakyyor. Bu tehlikeli takasyn, yani hayatymyzy kolayla?tyrmayla özgürlü?ümüzü de?i?menin bedeli, gün gelip de evden dy?aryya adym atamady?ymyzda, hayatymyzyn büyük bir kysmyny bilgisayar koltu?unda geçirip, gece lambasy yerine monitör y?y?y kullandy?ymyzda, PC’niz bozuldu?unda, tüm ruh haliniz de?i?ip sinirli bir adama dönü?tü?ünüzde, daha iyi anlayacaksynyz. Yoksa bunlar size tanydyk my geldi?

Bilgisayar ve Ynternet ba?ymlyly?y, 2000’li yyllarla birlikte ciddi bir hastalyk olarak görülüyor. Özellikle Ynternet ba?ymlyly?y, ki?ilerin sosyal kimliklerini tüketen bir rahatsyzlyk olarak tarif edildi?i için tehlikeleri syklykla vurgulanyyor. Görünürde alkol veya uyu?turucu kadar tehlikeli olmasa da uzmanlar durumu, “Ba?ymlylyk ba?ymlylyktyr” ?eklinde açyklyyorlar.

Ba?ymlylyk madalyonun bir yüzü, di?er tarafta ise farkly sa?lyk problemleri ba? gösteriyor. Geçti?imiz ay yayynlanan bir habere göre, Samsun Sa?lyk Müdürlü?ü, bilgisayar ekranlarynyn gözleri yordu?unu ve stres kayna?y oldu?unu bildirmi?. Stresin beraberinde hatalary da getirdi?ini öne süren yetkililer ayryca, bilgisayar kar?ysynda uzun süre oturmanyn bel ve syrt a?rylaryna sebebiyet verdi?ini de (Bunlar çok da ?a?yrtycy sonuçlar de?il) belirtiyor.

Teknolojinin yararlary yadsynamaz. Ancak yaralarynyn haricinde dolayly olarak hayatymyza ciddi olumsuz etkileri de var. Ne kadar Ynternet fanati?i, bilgisayar fanati?i olsak da, bunun bilincinde ya?amalyyyz. Belki ancak bu ?ekilde kendimizi teknolojinin kaçynylmaz zararlaryndan bir nebze olsun sakynabiliriz.

***

Kulaklyk etkisi

Birço?umuz sabah evden çykyp, i?e veya okula gidip, ak?am geç saatlerde eve dönüyoruz. Servisler, otobüsler, dolmu? ya da vapur gibi toplu ta?yma araçlarynda, bizimle ayny saatlerde yolculuk eden insanlaryn, belki selam vermesek de, simalaryna günden güne daha çok aly?yyoruz.

Ço?unun dy? görünü?ünden belli olan bir ortak noktasy var. Ynsanlar yolda geçirdikleri ‘kazanylmy? vakit’lerini müzik dinleyerek tüketmeyi tercih ediyorlar. Sadece bir kulaklyk ile bunaltycy bir yolculuk, seçilen müzik türüne göre (!) insanyn ruh halini bir kö?eden alyp ba?ka bir kö?eye byrakabiliyor. Telefon üreticileri bunu çoktan fark etti; artyk MP3 çalmayan bir telefon bulmak, neredeyse çölde vaha bulmak (!) kadar zorla?ty. Acaba Ysviçreli bilim adamlary, yolda müzik dinlemenin kitap okuma oranlaryny ne kadar etkiledi?ini ara?tyrmy? mydyr?

Dizilerin artyk dijital ortamda izlendi?i bir dönemdeyiz. Kaçymyz ufak dijital görüntü oynatycylarymyzda, daha önce kaçyrdy?ymyz bir programy izlemedik ki? Cep telefonlary henüz video oynatmak için çok fazla tercih edilmiyor. Tamam, artyk neredeyse her telefonun bir kamerasy ve bir medya oynatycysy var fakat ufak ekranlar, uzun bir videoyu izlemek için çok fazla ufaklar. Dizi vb… video izlemek, sanyrym telefonlaryn do?asyna aykyry. Zira gitgide daha ufak boyutlarda tasarlanan ve çyky? noktalary cebe sy?malary olan bu cihazlar, görsel detaylary verebilmek için fazlasyyla küçükler.

Kulaklyklar, o veya bu ?ekilde hayatymyzyn önemli birer parçasy oldular (Tabii tek ba?laryna de?il). Ynsanlar yolda müzik dinledikçe ya da video izledikçe, kulaklyklar önemli birer parçamyz olacak. Onlara iyi bakalym(!)
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550866 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.