Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
A?ustos 07 - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
Apoletler Ba?arylaryn Temsilidir, Gerçekle?meyen Dü?lerin De?il

Kurdu?umuz hayaller ne kadar büyükse, hayal kyryklyklary da o denli büyük olmaz my? Yani hayal kyryklyklary, kurdu?umuz hayallerin büyüklü?ünden beslenmiyor mu? Öyleyse hayal kurmak niye?

Hepimizin ileride kendini görmek istedi?i yerler/mevkiler var. Sorulmasy gereken soru ?u: Yleride olmak istedi?imiz noktaya gelmek için çaba sarf ediyor muyuz? E?er çaba sarf etmiyorsak, son nefesimizi verirken bile o nokta bir ütopya olarak zihnimizin bir kö?esinde kalacak demektir. Tabii çok ?ansly olup da, hayalleri gümü? tepsi ile önüne sunulanlary ayyryyorum. Kalan sa?lara lafym; bo? oturup bir fyrsat çykmasy için bekleyenlere… Bekleyen insan hayal kurar ve zaman geçtikçe hayalleri büyür, geni?ler … Gerçekle?meyen hayaller, büyük hayal kyryklyklary olarak hatyrlanyr. Unutmamak gerekir ki, apoletler ba?arylaryn temsilidir, gerçekle?meyen dü?lerin de?il.

Her ne olursa olsun umut olmaly. Ba?aryda oldu?u kadar ba?arysyzlykta da olmaly. Aslynda resmin bütününe ?öyle bir bakty?ymyzda, ufak tefek umutlar bizi ayakta tutuyor; gelece?e dair kurulan dü?ler… Ama bo? umutlardan medet ummamak için, isteklerimizin/beklentilerimizin gerçekle?mesi için çaba sarf etmeliyiz. Oluruna byrakmamaktan, gelecek planlamaktan bahsediyorum.

Tabii ileriye dönük plan yapmak için önce emin olmak gerekiyor, ne istedi?imizden. Y?te i?in en zor olan kysmy da bu. Çevrenizdeki gençlere sordu?unuzda kaçyndan net bir yanyt alyyorsunuz? Kimse ne olmak istedi?inden emin de?il, ileride nasyl mutlu olaca?yny bile tahin edemiyor. Tamam bu küçümsenecek bir seçim de?il tabii ki, fakat çocukken ne kadar da net söylerdik; “Doktor olaca?ym, pilot olaca?ym…” diye. Demek ki arada geçen zaman içinde bir ?eyler aklymyzy bulandyrdy, zihnimiz kary?ty. Herhangi bir ?ey hakkynda dü?ünmek isterken bile konsantrasyon problemi ya?yyoruz… Belki de çok ?ey ö?rendik, bu yüzden seçim yapmak güç artyk. Her ne sebep ile olursa olsun, sonuç genellikle ayny. Ne istedi?imizi bilmiyoruz. Böylelikle olmasy gereken, bizim için ideal yerde bulunamyyoruz. Ydealin neresi oldu?unu tabii ki bilemeyiz, ama bulundu?umuz noktadan memnun de?ilsek, olmamyz gereken noktada olup olmady?ymyz hakkynda bir fikrimiz olur de?il mi?

Aslynda hayat da öykü yazmak gibi; ancak ba?larsanyz, birkaç cümle yazarsanyz gerisi geliyor. Ba?lamazsanyz ka?ydynyz bombo? kalyyor. Hayat da öyle de?il mi? Bir ?eyler yapylmady?y sürece yaprak bile kypyrdamaz. O zaman bir yerden ba?lamak gerekli, herhangi bir yerden. Belki de ba?ladyktan sonra kafamyzda bir ?eyleri netle?tirebiliriz. “Benim istedi?im bu” diyebiliriz. Büyük hayal kyryklyklary ya?ayyp, ardyndan haksyz yere isyan etmemek için, bir yerden ba?lamak gerekli. En azyndan “Ben denedim” demek için. Ba?arysyz olsak bile, ba?aryp ba?aramayaca?ymyzy, tekrar denemeden bilemeyiz…
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550845 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.