Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Eylül 07 - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
Akylly Buzdolaby Geyi?i

Neredeyse yapty?ymyz her i?e bula?tyrdyk Ynternet’i. Teknolojinin u?rady?y neredeyse her yerde, Ynternet’in faydalaryndan yararlandyk. Bankacylyk i?lemlerimizi yürüttük, aly?veri? yapmadan önce sanal olarak ürünleri inceledik, Google’yn ‘Street View’ özelli?i sayesinde hiç görmedi?imiz kent sokaklarynda gezintiye ba?ladyk ve yakynda bazy ma?azalaryn içlerine bile girebilece?iz… Peki Ynternet’i bu kadar hayatymyza katmakla iyi mi ettik yoksa kötü mü ettik? Bu sorunun cevabyny günümüz ?artlarynda yanytlarsak muhtemelen olumlu bir yanyt verece?iz fakat ileride, hele ?u ‘akylly evler’e kavu?tuktan sonra ne olur bilemeyiz?

Yava? yava? hayatymyza ‘akylly buzdolaplary’ giriyor. Dolabyn içi bo?almaya ba?layynca, Ynternet üzerinden marketle ba?lanty kurup, sizin için sipari? verebilecek kadar akylly buzdolaplary bunlar. Kula?a ho? gelse de, bana pek kullany?ly bir fikir gibi gelmiyor, en azyndan kysa vadede. Örne?in denemek için piyasaya yeni çykan bir içece?i aldynyz ve dolaba koydunuz. Ancak içece?i tattyktan sonra be?enmediniz ve çykaryp çöpe attynyz diyelim. Bu dolap sizden habersiz o içecekten bir tane daha sipari? verirse ne olacak? “Madem akylly buzdolaby, bir alyp kar?yma konu?ayym, belki halden anlar” my dersiniz? Marketten aldy?ynyz ve be?enmedi?iniz domatesler bitti diye sevinirken, marketin çyra?y elinde 2 kilo domates ile kapynyzy çalarsa ne yapacaksynyz? “Kusura bakma, bizim buzdolaby kafasyna göre sipari? vermi?” mi diyeceksiniz? Evde süt bitmi?, yan kom?unuz sizden süt istemek için geldi diyelim. “Süt kalmady ama bir bakayym bizim buzdolaby sipari? etmi? mi?” derseniz, e?er kom?unuz teknolojiden bihaber ise Allah muhafaza polise bile haber verebilir(!) “Kom?um delirdi!” diye.

Gelece?in ‘akylly ev’ sistemlerinde (Niyeyse?) buzdolaplarynyn önemi çok büyük. Bu beyaz e?yalar, bir nevi akylly ev sisteminin beyni konumundalar. Örne?in evden aceleyle çyktynyz ve y?yklardan birini açyk byraktynyz, buzdolabynyz sizin için y?yklary kapatyyor. Yangyn veya su baskyny my oldu, hemen alarmy devreye sokuyor, e?er evde yoksanyz cep telefonunuza mesaj gönderiyor. Siz de bir kafede arkada?ynyzla otururken, buzdolabynyzdan gelen mesaj ile irkiliyorsunuz! Bu ufak ?ok yetmezmi? gibi mesajyn içeri?ini okudu?unuzda ise ayry bir irkiliyorsunuz(!)

Kula?a biraz ütopik gibi geliyor, haklysynyz. Böyle bir sistemin do?ru çaly?masy için sadece akylly bir buzdolabyna de?il, ayryca ona uygun alt yapyya da sahip olmanyz gerekiyor. Nedir bunlar? En azyndan buzdolabynyz kadar akylly(!) ev aletleri ve Ynternet eri?imi… Tabii bu noktada ortaya çykacak bir di?er sorun da, sipari? verebilece?iniz marketlerin uygun Ynternet servislerinin olup olmady?y? Y?in ?akasy bir yana, bu akylly ev sistemleri çok yakynda olmasa da, birkaç yyl sonra standartla?maya ba?layacaktyr. Görünen o ki her ?ey daha kolay bir hayat için. 10 yyl önce izledi?imiz bilimkurgu filmlerinden farksyz bir hayata yakla?yyoruz. Yeni kolaylyklar beraberinden yepyeni zorluklar da getirecektir. ?imdilik iyisi mi, barda?yn dolu tarafyna bakyp heyecanlanmaya devam edelim.

***

16 milyon Ynternet kullanycysy

Temmuz ayynda www.internetworldstats.com tarafyndan açyklanan verilere göre, ülkemizde 16 milyon Ynternet kullanycysy bulunuyor. Sitede ülkemizin nüfusu yakla?yk 76 milyon olarak belirtilmi?. Böylelikle Ynternet kullanycylarynyn nüfusa orany %21.1 olmu? oluyor. Ayny sitedeki verilere göre dünya syralamasynda 17’nci, Avrupa’da ise 7’nciyiz.

16 milyon ki?inin Ynternet kullanyyor olmasy kesinlikle yeterli de?il fakat ?u açydan rakam oldukça iyi: ülkemizdeki fiyatlara ra?men 16 milyon kullanycyya sahibiz. www.internetworldstats.com‘a göre 300 milyon nüfuslu ABD, 211 milyon kullanycy ile syralamada lider. Hemen ardyndan 1.3 milyarlyk Çin’in 162 milyon kullanycyyla ikinci ve 128 milyonluk Japonya’nyn 86 milyon kullanycyyla üçüncü oldu?u görülüyor.

?imdi konuya ücretlendirmeler açysyndan bakalym: Ynternet’te buldu?um verilere göre lider ABD’de 2 Mbit hattyn bedeli 30 dolar yani yakla?yk 39 YTL. Ülkemizde ayny hat için ödenen rakam ise 69 YTL. Asyl büyük fark Japonya ile aramyzda (Gerçi Japonya ile her ülke arasynda büyük bir fark var). 47 Mbit hat kullanan birinin Japonya’da ödedi?i rakam, yakla?yk 49 YTL! Yani bizimkinin yakla?yk 24 katy daha hyzly Ynternet eri?iminin de?eri, bizim 24 kat daha yava? kullandy?ymyz Ynternet eri?imi de?erinden yakla?yk 20 YTL daha ucuz. Maalesef bu rakamlarla (Ülkemizde yakyn zamanda yapylan indirimlere ra?men) Avrupa’nyn en pahaly Ynternet’ini kullanan ülkelerden biriyiz. ?imdi dü?ünce 16 milyon kullanycy gerçekten iyi rakammy? gibi geliyor de?il mi?
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550820 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.