Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Sinema      
Exorcism of Emily Rose 20.9.2007

Bu, Emily Rose’un gerçek hikayesi

2 Aralyk’ta vizyona giren Exorcism of Emily Rose, gerilim ve korku türünün ayny bedende bulu?tu?u filmlerden biri olarak kar?ymyza çykyyor. Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan yapym, Emily Rose adyndaki genç kyzyn ba?yna gelen korkunç olaylary konu alyyor. Kelime anlamy olarak Exorcism, ?eytan çykarma ayini anlamynda. Ba?arysyz bir ?eytan çykarma ayininden kysa bir süre sonrasynda film ba?lyyor.

Hava, ölümü simgelercesine pusludur. Oldukça büyük kyrsal bir arazinin tam ortasyndaki ah?ap evde yas tutulmaktadyr, çünkü Emily Rose ölmü?tür! Oradan oldukça uzakta, Erin Bruner (Laura Linney) isimli bayan avukat, patronu tarafyndan mesle?inde yükselmesi için Emily Rose davasyna verilir. Çünkü ortada hukukun ihmalkarlyk olarak de?erlendirdi?i, ancak din adamlarynca ?eytan çarpmasy olarak nitelendirilen bir vaka vardyr. Film boyunca bir yandan “Emily Rose neden öldü?” sorusuna cevap aranyrken, bir yandan da genç kyzyn ölüme yakla?masyny kademe kademe izliyoruz...

1, 2, 3, 4, 5, 6

Filmin ana karakterleri Peder Moore (Tom Wilkinson), iddia makamynyn avukaty Ethan Thomas (Champbell Scott), davaly Peder Moore’un avukaty Erin Brunner (Laura Linney) ve hayatyny kaybeden Emily Rose (Jennifer Carpenter). Özellikle Peder Moore karakteri ile Tom Wilkinson, oldukça kendine güvenen, ?efkatli ve son derece inançly din adamyny oldukça ba?aryly canlandyrmy?. O güven hissini avukat Erin Brunner gibi seyirciler de hissedebiliyor.

Peder Moore’un da filmde söyledi?i gibi Emily Rose olayyna ?eytani güçlerin müdahalesi söz konusudur. Öyle ki bu dava ile u?ra?an ve din konusunda ?üpheci Erin Brunner bile ?eytanlaryn varly?yny hissedecektir. Hatta tanyklardan biri olan doktor Mueller’in bir hayli ilginç ölümü, yine ?eytanlara yorulacaktyr.

Exorcism of Emily Rose, genel olarak metafiziksel bir havada cereyan etse de, iddia makamynyn yani Ethan Thomas’yn savlary, olayy tamamen materyalist olarak ele alyyor. Öyle ki, genç kyzyn ya?ady?y evrelerin hastaly?yyla do?rudan ili?kisi olabilece?i, mantykly bir ?ekilde Ethan Thomas tarafyndan savunuluyor. Hal böyle olunca film size olaylary iki ?ekilde yorumlama imkany tanymy? oluyor...

Nero, Judas, Belial, Cain, Lucifer, Legion

Filmde bazy semboller de görülüyor. Bunlardan biri olan “gece yarysy saat 3” ?eytanlaryn harekete geçtikleri zaman olarak belirtiliyor. Bu saat ayryca, ö?leden sonra saat 3’te do?du?u varsayylan Hz. Ysa’nyn do?um saatinin tam tersi oluyor. Bir di?er ayrynty ise ?eytan çarpmasyna maruz kalan Emily Rose’un kedileri çok sevmesi ve çocuklu?undan beri sokakta buldu?u yavru kedileri evine getiriyor olmasy. Orta Ça?’da kedilerin ?eytan tarafyndan cadylara cin olarak verildi?ine inanylyrdy. Hatta siyah kedilerin geceleri ?eytana dönü?tü?üyle ilgili inany?lar da bulunuyor. Bu yüzden Orta Ça?’da kediler, mistik hayvanlar olarak öne çykmy?lardyr.

Emily Rose’un içine girdi?i varsayylan do?aüstü yaratyklaryn isimleri Nero, Judas, Belial, Cain, Lucifer ve Legion. Bu adlaryn her birinin anlamy, farkly dillerde “?eytan” kelimesine kar?ylyk geliyor.

Yapymyn en önemli özelli?i mahkemeyi izlerken sürekli “flashback”lerle geçmi?e, Emily Rose’un ya?adyklaryna ayna tutuyor olmamyz. Gitgide temponun yükseldi?i bu sahnelerden sonra mahkeme salonuna dönü?ler, sycak bir yaz gününde tramplenden atlayyp, içinde su olmayan bir havuza dü?mek gibi oluyor. Çünkü bu sahneler seyircinin dikkatini da?ylma noktasyna getirecek kadar uzayabiliyor. Özellikle filmin ikinci yarysynda, Emily Rose ile ilgili sona yakla?yrken tempo iyice yükseliyor, ancak mahkemeye dönü?ler, uzun ve dü?ük tempoda seyir edince, konsantrasyon kaybyna u?ramanyz kaçynylmaz oluyor.

Emily Rose’a ne oldu?

Emily Rose’un gerçek hikayesinden alynarak beyaz perdeye aktarylan yapym, finalinde Emily Rose’un mezarynyn ?u an ki durumunu da açyklyyor. Filmde tanry ile konu?tu?u belirtilen Emily, bir azize olarak gömülmü? ve mezary türbeye çevrilmi?!..

Daha önce Oscar’a aday gösterilmi? Tom Wilkinson ve Laura Linney gibi oyunculary kadrosunda bulunduran yapymyn yönetmeni, ayny zamanda senarist koltu?unu Paul Harris Boardman ile payla?an Scott Derrickson. Bu ikili daha önce Urban Legends ve Ghosting filmlerinde de senaryoda beraber çaly?ty.

Genel olarak bakyldy?ynda Exorcism of Emily Rose, size inaçlarynyzy sorgulatacak seçeneklerle geliyor. Hani bazy filmler vardyr, izlemedi?iniz zaman hep aklynyzy me?gul eder. Y?te onlardan biri Exorcism of Emily Rose. Tavsiye ederim…

Gönderilmiş yorumlar:
Pelin1.8.2008
bu film gerçekten çok güzel bir film ama aslynda bu filmden ders çykarmamyz gerekiyoo
Altar'yn O?lu Tarkan23.9.2007
Abi bu filmde ?ehvet var my?

Aykut'um kadim ve ayry dü?tü?üm dostum. Bu gece birkaç yazyna yorum yaptym eski günlerin hatyryna, küfürlü olanlary yayynlama sakyn, syrf sen görüp de biraz tebessüm et diye yazdym ço?unu. Olm ?aka maka özledim ya, siten hayyrly olsun. Yn?allah arady?yn huzura kavu?ursun. Yoksa hep çaly? hep çaly? nereye kadar. P.tesi EGM'nin yeni sayysyny alycam, çok acayip geliyor. Sizi di?er okurlardan kyskanyyorum galiba, olm siz benim dostumsunuz ya, nasyl okur gözüyle bakacam ben o dergiye. Neyse bunlar benim iç problemlerim, diyorum ki hacy CeBIT'te bigün çyky?ynda ortamlara akalym. Çylgyn atalym gerekirse. Ramazan'dan sonra da bi h.sonu sinemaya gidelim. Süpersel olur gibime geliyor. Hadi iyi geceler sana.

-Deli Yürek Erhan Kahraman

Aykut: Yorumlaryny okudum hafyz :)) Aralarynda en yayynlanabilir olan buydu, bunu da biraz editledim ayyptyr söylemesi :D Sen de fark etmi?indir :D Walla ?u yazyyy sabah saatlerinde okudum, içimde bir ?eyler birbirine çarpty durdu. Gece okusam iyice yamulurdum yani :) Tamam üstadym görü?elim tabii. CeBIT çyky?y iyi fikir, ayryca Ramazan'dan sonra da ortamlara akaryz :)) Yyi dileklerin için çok sa?ol Erhan'ym, Ysmet Badem'im, Tanjevic'im :)
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 519795 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.