Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Ekim 07 - Kendi Kirli Pencerem 23.10.2007

Ekip çaly?masyny Voltron’dan ö?renen ku?ak

Transformers’dan sonra çocuklu?umda kalan bir ba?ka kahraman daha sinema filmi olarak kar?yma çykacak. Voltron’dan bahsediyorum; hani ?u 5 adet kaplan ?eklindeki robotun birle?ip Voltron adyndaki dev robot haline geldi?i çizgi dizi. Belki benim ku?a?ym ekip çaly?masyny Voltron’dan ö?renmi?tir, kim bilir? Ancak bu çizgi dizilerin ciddi bir zeka problemi vardy, bu kesin. Neden mi? Dü?man robot koskocaman kar?ylaryna dikilir, bunlar da yenemeyeceklerini bildikleri halde kaplan formundaki robotlar olarak saldyryrlar. Yahu hangi bölümde kaplan olarak bir i?i ba?ardynyz da, ?imdi ba?aracaksynyz? Uzatmayyn, birle?in, Voltron olu?sun ve dü?man robotu bölün ikiye… Sonra my? Alky?lar… ekran kararyr, yazylar yazar… ve son.

Diyorlar ki Hollywood sinemasy artyk hikaye bulamyyor. Bu yüzden çizgi roman ve dizi kahramanlaryny sinemala?tyryyor. Do?rudur, en azyndan ellerinde bu i?i teknolojik açydan neredeyse kusursuz bir ?ekilde yerine getirecek bütçe ve sistemler bulunuyor. Ancak “Hollywood sinemasy artyk hikaye bulamyyor” dendi?inde, benim aklyma direkt yazar eksikleri oldu?u geliyor. Demek ki yapymcylaryn kar?ylaryna iyi bir öykü çykmyyor. Tabii ‘iyi bir öykü’ derken, bunu ikiye ayyrmak gerek; yapymcylar açysyndan ve izleyiciler açysyndan. Tahmin edece?iniz üzere yapymcylar ürettikleri i?ten kâr elde etmek isteyecektir. Haklarydyr da, aksi halde bir sonraki projeleri olmaz. Aksi halde Transformers 2’yi asla izleyemeyiz demektir. Demek ki kâr önemli. Bunun için de (sponsorluk anla?malary vb… haricinde) yeterli sayyda seyirciyi salonlara çekmeleri gerekiyor. E?er çok sa?lam bir hikayeniz yoksa, typky video oyunlaryndaki gibi yaparak, ‘görsellerin büyüsü’nü ön plana çykartacaksynyz demektir. Bu da yetmeyecektir tabii, geçmi?te bu halk neleri izlemi? ona bakacaklardyr. Zaten profesyonel film yapymcylarynyn projelerini mutlaka sosyologlara ve psikologlara dany?tyklaryny dü?ünüyorum. E?er yakalamak istedi?iniz bir kitle varsa, ürününüz de o kitleye uygun olmaly de?il mi? Öyleyse bilimden yardym almalary kaçynylmaz…

Y?in içine girmeden bilemeyece?imiz sayysyz ö?enin film üzerinde yarataca?y etkileri de varsayarsak, ortaya çykan ucube(!) aslynda salonlarda izledi?imiz ‘film’ olmu? oluyor. Biz izleyici olarak ya be?eniriz ya da be?enmeyiz fakat yapym ekibi için seyircilerin bu de?erlendirme süreci, muhtemelen kabus gibi geçiyordur. Dü?ünsenize, bir film yapyyorsunuz ve milyonlarca ki?i o filmi izleyip yorum yapyyor! Milyonlarca ele?tirmen! Y?in kötü yany ise filmi do?ru noktalaryndan yakalayyp da de?erlendirme yapacak e?itimli insan sayysy, milyonlarla kar?yla?tyrdy?ynyzda yok denecek kadar az. Biz izleyiciler ise filmi be?enen bir ele?tirmenin yorumuyla de?il, filmi be?enmeyen birkaç bin ki?inin yorumuna güveniyoruz, do?al olarak.

Yazynyn amacy filmine hikaye bulamayan Hollywood sinemasyny savunmak de?ildi fakat her ?eye seyirci (tüketici) manty?yyla yakla?ty?ymyzda, aslynda madalyonun di?er yüzünde de ya?amyny sürdüren insanlaryn oldu?unu ve günü kurtaramazlarsa yarynlarynyn da olmayaca?yny unutuyoruz.

?imdi bir de konuyu kendi ülkemiz için ele alalym. Bizdeki teknik imkanlaryn kysytly oldu?unu görmek için yüzlerce film izlemeye gerek yok; 6 sene öncenin fantastik filmlerinde bile bizimkilerle kyyaslandy?ynda fantastik görsel ö?eler kullanylyyordu. Hadi i?in o kysmyny astronomik mebla?lara bakyyor diye bir kenara ayyralym, peki aksiyon filmlerimize ne demeli? Maalesef teknik yönlerden zayyfyz ve bunun da belki de tek nedeni para. Madem öyle ?a?aly görsel efektler kullanamayaca?yz, öyleyse çok sa?lam senaryolar yazalym de?il mi? Mesela Saw’yn senaryosu kimi etkilemedi ki? Biz niye öyle bir ?ey çykaramyyoruz? Galiba Hollywood yazar sykyntysy çekiyor, fakat sanmayyn ki biz çekmiyoruz. Ayny ?ey tiyatro için de geçerli. Yeni oyun yazarlary yeti?miyor. E?er yazmayy seviyorsanyz, bunu hobinizin bir kademe ilerisine ta?ymayy hiç dü?ündünüz mü? Ülkemizin genç senaryo ve oyun (tiyatro) yazarlaryna ihtiyacy var, bilginiz olsun. Hobi olarak tuttu?unuz kalemlerinizi, iyice bir kavrayyn bakalym neler çykacak…

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550862 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.