Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Denemelerim      
Yapay Bu Yapay 5.11.2007

1992 yylynda tany?tym PC oyunlaryyla. Çocuktum, hayal gücüm synyr tanymyyordu. Oyuncaklar üzerinde kurdu?um hayallerin yerini, bilgisayarla hazyrlanmy? suni e?lenceler, yani oyunlar almy?ty. Birkaç dikdörtgenden olu?an karakterler, ?imdinin poligon canavarlaryna göre büyük keyif veriyordu. Her ?ey basitti o zaman. Klavyenin üzerinde dola?an minik parmaklar, ne yapacaklaryny iyi biliyorlardy çünkü hâkim olmalary gereken onlarca tu? yoktu. Tamamy 'ok' ve bir de aksiyon tu?uyla synyrlyydy.

Çocuklu?umda oyunlardan aldy?ym keyif ?imdikine nazaran daha fazlaydy. Her tür yapymy oynamaktan ho?lanyyordum. Prehistorik 2, Another World, Doom, Wolfenstein, Spear, Stunts, Street Rod 2, Volfied, Warcraft, Command & Conquer, Simcity, Sensible Soccer, Premier Manager ve Prince of Persia 1-2 gibi yapymlar, daimî oyun listemin ilk syralaryndaydy. Sokakta geçirebilece?im vaktin ço?unu bilgisayar ba?ynda geçiriyordum. Bu yüzden çe?itli sporlara olan ilgim beni syky bir sporcu de?il, iyi bir bilgisayar oyuncusu yapmy?ty. Yapymlary bitirene kadar oynuyordum, ne kadar zor olursa olsun her türlü oyunun üstesinden geliyordum. O dönem yapay zekâdan bahsetmek, abeste i?tigal gibiydi. Dü?manlar sizi gördüklerinde üzerinize yakla?yp ate? etmekten ba?ka bir ?ey yapmyyorlardy. Bu yüzden sizin de taktik geli?tirmenize gerek yoktu. Aksiyon oyunlaryndaki en önemli strateji, gücünüz biterken Health Pack kullanmakty. Aradan yyllar geçti, grafikler defalarca ça? atlady, sesler ve müzikler yüksek bütçeli sinema filmleriyle yary?yr hale geldi. Oynanabilirlik, her yapymda olmasa bile, ço?u zaman kullanycylary tatmin etti fakat yapay zekâ hâlâ memnun olaca?ymyz seviyeye gelemedi.

Yapay zekâ hazyrlamanyn kesinlikle kolay bir ?ey oldu?unu iddia etmiyorum. Yine de bu demek de?ildir ki, yapay zekâdan ?ikâyetçi olmayaca?ym. Aksiyon ve strateji oyunlary ba?ta olmak üzere, her türlü yapytta birbirinin benzeri problemlerle kar?yla?yyoruz. Saklanmak adyna sadece sa? sola do?ru hareket eden rakipler, sizi belli bir noktaya kadar fark edemeyen dü?manlar, yanyndakini öldürdü?ünüz halde kyly kypyrdamayanlar, hemen ardynda dola?manyza kar?yn sizi fark etmeyenler… Örnekleri dü?ündükçe ço?altabiliriz.

Halbuki ne hayaller ile alyp oynamaya ba?lyyoruz ço?u oyunu. Grafikler deseniz süper! Seslendirmeler, aktörler ve aktrisler tarafyndan yapylmy?, müzikler de ise her türlü grubun parçalaryny bulabiliyorsunuz. Oynanabilirlik de gayet ba?aryly ama gelin görün ki, yapay zekâ sürünüyor. ?öyle dört ba?y mamur bir yapay zekâ ile hangi oyunda kar?yla?aca?yz acaba? Ben dü?man görünce saklanmak ve hatta uzun bir müddet kaçmak istiyorum. Maalesef birçok FPS'de, bunun aksine dü?manyn üzerine gitmek en etkili çözüm oluyor! Bir strateji oyununu ele alalym. Dü?manyn iki kanattan ayny anda saldyrdy?yny görmek ya da saldyraca?yny bilmek, ne kadar heyecan verici olurdu. En azyndan hep ayny yerden üzerinize gelmeseler, yapymdan alaca?ynyz keyfin boyutlary epey artardy…

Bu konuda çok kötümser de olmamak lazym. Bazy yapymlarda, yapay zekâ adyna iyi i? çykartyldy?yna tanyk oluyoruz. Tabii bunlar hiçbir zaman büyük beklentilerimizi kar?ylamyyor. Muhtemelen grafik teknolojisi, ses ve müzik kulvarlaryndan daha hyzly geli?ecek. Zira ses ve müziklerin sinema filmleri kyvamyna ula?tyklary a?ikâr; buna kar?yn görsel ö?eler, halen geli?tirilebilir gibi görünüyor. Umuyoruz ki, yapymlaryn duyulara hitap eden yönleri geli?tirilirken yapay zekâlary unutulmaz.

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 551937 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.