Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Kasym 07 - Kendi Kirli Pencerem 7.12.2007

Kendini bilmedi?ini bilmemek

Hayatyn herhangi bir yerinde duruyorsun. Aslynda yapylacak çok ?ey var gibi gözüküyor fakat imkanlar çok synyrly. Bir noktaya kadar ?u veya bu ?ekilde gelmi?sin ve dönüp ardyna bakty?ynda “Ben bir ?eyler yaptym” diyebiliyorsun. Ba?kalarynyn dü?ünceleri senin umurunda de?il, çünkü hep ‘en do?rusunu ben bilirim’ aptally?yna dü?mü?sün. Fakat muhtemelen bunun farkynda de?ilsin. Çünkü senin, o küçümsedi?in insanlar gibi olmana imkan yok de?il mi? Sen mükemmelsin?

Ki?i nerede, ne yapyyor olursa olsun kendisini bilmelidir. Bu yüzden empati yetene?i çok de?erlidir zaten; hayatyn her anynda, kendini ba?kalarynyn yerine koymaly ve o pencereden kendi resmine bakmalydyr. Çünkü “Ben bir ?eyler yaptym” görecelidir ve yaptyklaryny sadece kendin farkyndaysan, orada büyük bir problem var demektir. Sonuçta di?er insanlar senin farkynda de?illerse, o zaman ya?ayyp ya?amady?yn bile ?üphelidir de?il mi?

Sana göre türünün ender örneklerinden birisindir, di?erlerinden çok farkly yönlerin vardyr… Sen böyle dü?ünüyorsun, peki kar?yndaki de böyle dü?ünüyor mu bakalym? Belki de gerçek foto?raf, “Ben hiç bir ?ey yapamadym”yn foto?rafydyr. Syrf bununla yüzle?mekten korktu?un için bile empati kurmaktan çekiniyor olabilirsin ve kimseye böyle dü?ündü?ünü belli etmesen de, suratyna “Ben mükemmelim” maskesi takmy? olabilirsin. Hatayy sen de?il, ba?kalary yapyyordur ço?u zaman sence. Sen hata yaparsan bu birçok ki?inin ortak hatasy oluyordur, fakat ba?kalary hata yapyyorsa, bu onlaryn hatasydyr, senin de?il…

Farkynda olmadan da kendini “Ben mükemmelim” maskesi altyna saklamy? olabilirsin. Çünkü geçmi?te ya?ady?yn, çok sayyda, basit ve ‘sence ba?ary’ olan ?eyler, seni bir tür “ne oldum delisi”ne çevirmi? olabilir. Ama çoktandyr, foto?rafyn aslyny göremeyecek kadar kör olmu?san e?er, bu gerçekten kötüdür. Tamam, insanlaryn hepsi kendinden yanadyr, fakat sen, di?er insanlardan daha fazla kendinden yanasyndyr. Her ?eyi kendi gördü?ün gibi yorumlarsyn genellikle, ancak senin yorumlaryn objektif olmaktan çok uzaktyr. Çünkü senin yorumun daima sana göre olandyr. An ve olay ne getiriyorsa, yorumun ona göre de?i?ir. Hal böyle olunca bir ki?iye söyledi?ini, di?er ki?iye farkly anlatmaya ba?larsyn. Bu durumun fark edildi?inde asyl büyük tehlike ba?lamy? olur senin için. Zira çevrendekilerin senin hakkyndaki dü?üncelerini farkynda olmadan, sen tozpembe dünyanda ya?yyorsundur ve kandyrdy?yny sandy?yn hiç kimse aptal de?ildir, her ?eyi görüyordur, duyuyordur; her ?eyden önemlisi de, asyl kandyrdy?ynyn kendin oldu?unu biliyorlardyr. Sen bilmesen de... Daha da kötüsünü söyleyeyim, ‘kendini bilmek’ konusunda hiç umut da vadetmiyorsundur.

Kendine bir koza örmü? oldu?unu anlady?ynda, bunu uzun uzadyya dü?ünmekten kaçarsyn. Gerçeklerle yüzle?mek bazen ürkütücüdür ve senin gerçe?in çok çok ürkütücüdür. Sorumluluk almaktan kaçmaya ba?larsyn, çünkü omuzlaryna yüklenen sorumluluklar, ba?arysyzlyk halinde kötü foto?rafyny daha da belirgin hale getirebilir. Bunu istemezsin. Hayatyn boyunca kaçacaksyndyr bundan ve ?imdiden hazyrlanmaya ba?larsyn. Kendini göstermeye çaly?ty?yn gibi olmak uzun ve zor i?tir, çünkü çoktan kendini abartmy?syndyr; ayryca bunun için vaktin de yoktur. Onun yerine any kurtarmayy tercih edersin. Any kurtarmak, ferah bir nefes alman için tek ?ansyndyr. Sykyntyya gelememek gibi bir durumun oldu?u için çözümleri senin yerine hep ba?kalary bulur, çünkü sen meyve vermeyen a?açsyndyr.

Peki ‘meyve vermeyen a?aç’ kim mi? Belki hepsi sen de?ilsin, herkes meyve vermeyen a?aç de?il tabii ki. Fakat buradaki birkaç cümle de mutlaka sen de varsyn, ben de varym, hepimiz varyz…

CeBIT’teydik, peki CeBIT de orada myydy?

Derginin Ocak 07 sayysynda Compex için atty?ym ba?ly?y tebdil edip CeBIT Bili?im Eurasia’ya uyarlamamdaki sebep, Ekim ayynda düzenlenen, Tüyap Beylikdüzü’ndeki fuaryn bir önceki seneyi aratmasyydy; typky Compex’de ya?ady?ymyz gibi. Son kullanycyya hitap eden, gündelik hayatymyzyn içinde i?imize yarayacak ürünlerin sergilendi?i çok fazla stant görememi? olmanyn verdi?i üzüntüyle ayryldym CeBIT’ten.

Biz dergi olarak 6. salondaydyk, standymyzda (Gelenler görmü?lerdir) bir yary? bir de uçu? simülatörü vardy. Bu yüzden fuar boyunca Electronic Gaming ve PC Magazine standyna gelenler, simülatörlerle keyifli dakikalar geçirdi. Bizler ise fuary hem sizlerle tany?arak hem de çe?itli röportajlar yaparak de?erlendirdik. Ylginiz için çok te?ekkür ederiz. Bir sonraki fuarda görü?mek üzere…

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550852 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.