Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Aralyk 07 - Kendi Kirli Pencerem 22.12.2007

Sen neymi?sin be Facebook!

Her ?ey birkaç üniversiteyi ortak bir payla?ym alanynda bulu?turma iste?i ile ba?lady. Ancak yo?un ilgi gören proje, adeta ?i?ede durdu?u gibi durmady ve tüm dünya için kullanyma açyldy. Sonuç mu? Artyk birçok ülkeden milyonlarca insanyn bir arada bulundu?u sosyal bir a? haline geldi Facebook.

Yyi de neden bu kadar popüler oldu Facebook? Açykçasy ben bu sosyal a?y epey geç ke?fedenlerdenim. Önce her gün okudu?um gazetede gördüm Facebook’u, sonra bir hafta sonu ilavesinde gözüme çarpty. Ardyndan bir dergi konuyu sayfalaryna ta?ydy, nedir bu diye merak ettim, göz attym. Ylk intiba önemlidir derler; ben Facebook’u alelade bir arkada?lyk sitesine benzetmi?tim. Bu yüzden so?uk geldi, üye olmadym. Sonra Akhun anlatty biraz, “Ylkokul arkada?yny bile buluyorsun” dedi. Bir daha girdim siteye, 1-2 arama yaptym, kimseyi bulamadym. Aradan birkaç gün geçti, sebepsiz yere bir daha girdim, bir de ne göreyim? Günlük hayatta zaten görü?tü?üm arkada?larym bulmu?lar beni. Ertesi gün bir daha girdim, yine tepede “Friend Request” uyarysy var. Yine birileri bulmu?, i? yerinden, okuldan arkada?lar… Ama hep görü?tüklerim. Birkaç gün sonra bu sefer taa eskilerden bir arkada?ym buldu beni, ertesi gün bir ba?kasy daha, sonraki gün bir tane daha…

Y?te Facebook böyle bir ?ey. Önce burun kyvyryyorsunuz, sonra Ynternet üzerinde e?ine rastlamady?ynyz kadar canly bir sosyal a?yn parçasy oluyorsunuz. Sizi kendine çekmeyi iyi beceriyor Facebook. “Bakalym bugün beni kim eklemi??” ya da “Hangi arkada?ymdan mesaj gelmi??” diye merak etti?iniz gibi, uzun zamandyr görmedi?iniz yüzleri de aratyp bulabilirsiniz. Sitenin geli?tiricileri, bulunmak istemeyenleri de unutmamy?. “Ben ne yapayym eski arkada?lary, zaten görü?mek istedi?imle ?u anda görü?üyorum” diyorsanyz (Ki haklysynyz), ufak birkaç ayarla profilinize bakylmasyna izin vermedi?iniz gibi, isterseniz arama sonuçlarynda da çykmama ?ansynyz var…

Anlyyorum ki, aslynda her ?ey insanyn sosyal bir varlyk oldu?undan emin olamamasyyla ba?lyyor. E?er kimse sizi bilmiyorsa, ya?amy? sayylyr mysynyz? Bu kadar büyük bir paradoksun içinde olmasak da, aslynda ayny hissiyatyn farkly bir boyutunda seyir ediyoruz. Varly?ymyzdan ne kadar çok haberdar olunursa, o kadar çok kendimizi iyi hissediyoruz galiba. Bizim içinde olmady?ymyz sanal sosyal ortamlaryn, niyeyse eksikli?ini çekiyoruz. Çok ?ey kaçyryyormu?uz gibi geliyor, çünkü her yerde bunlardan bahsediliyor. Yani bir nevi gündem bu ve ister istemez gündemi takip etmeye güdüleniyoruz, medya ve bazen çevremizdekiler tarafyndan. Bir ?ekilde orada, o gündemin içinde buluyoruz kendimizi. Popüler olan çok ?eyin oldu?u gibi, Facebook’un da pe?inden gidiyoruz. Hepimize hayyrly yolculuklar… Bakalym bunun hayatymyzdan çykmasy için kaç sene gerekecek? 5, belki 7…

***


Yeni yyl kapyda. Ço?umuz için 31 Aralyk’y 1 Ocak’a ba?layan günün büyük bir önemi yoktur aslynda; syradan günler arasynda özel bir gün olmasynyn sebebi, yylba?y olmasyndan ileri gitmez. Halbuki 31 Aralyk’yn bir önemi daha var. 1879 yylynda dünya mucitlerinin tarihteki en önemlilerinden bir tanesi, hayatyny ve ondan sonraki tüm nesillerin hayatlaryny kökünden etkileyen bir bulu?un tanytymyny 31 Aralyk günü yapty.

Thomas Edison’dan bahsediyorum. 1000’den fazla patente sahip olan Edison, elektrik ampulünü 31 Aralyk 1879 günü kamuya tanytty. ?üphe yok ki 1880 yylyna girmek üzereyken tanytymyny yapty?y bu icat, syradan bir yeni yyl hediyesinden çok daha büyük de?ere sahip. Belki de insanlyk tarihinin aldy?y en kullany?ly yeni yyl hediyesi bu; günümüz dünyasynyn geldi?i noktanyn, ba?langyç adymlaryndan biri. Hiçbirimiz yeni yyla karanlykta girmeyi istemezdik de?il mi(!)

Ara?tyrynca daha bir çok önemi çykyyor 31 Aralyk’yn, fakat bizim aklymyza öncelikli olarak ‘yyl ba?y’ gelecektir ve gelmeye devam edecektir. Yeni yylla ilgili tahminler yürütülecek, dilekler dilenecek... Yastyk altyndaki (Hâlâ orada biriktiren var mydyr acaba?) mebla?lar cüzdana girecek ve yylyn son 1 haftasy, müthi? bir tüketim toplumuna dönü?türülme evresi geçirece?iz. Kimi basyly yayyn organlarynda önümüzdeki 1 yylyn burçlarymyza göre panoramasyny okuyaca?yz. Böylelikle ne ya?ayaca?ymyzy önceden bilece?iz, ne ?anslyyyz de?il mi(!) Ama ?imdi tüm zevki kaçty yeni yylyn(!) Peki ba?ka ne olacak yeni yyl ritüelinde? Piyango bileti alaca?yz mesela, ama 2-3 hatta belki de 3-5 tane… Yani herkesin birçok bilet alaca?yny öngörürsek, talih ku?unun ba?ymyza konma olasyly?ynyn en dü?ük oldu?u dönemde ?ansymyzy zorlayaca?yz. Yylyn 365 günü büyük ?ehirlerin herhangi bir yerinde izlemekle mükellef oldu?umuz havai fi?ek gösterileri (eskiden sadece yylba?larynda görürdük, o zaman ilginç gelirdi), sanki de?i?ik bir ?eymi? gibi 31 Aralyk gecesi de olacak… Daha birçok ?ey var aklymda, fakat bana ayrylan sayfanyn sonuna geldim. Ama son olarak yapmayaca?ymyz bir ?ey söyleyeyim; sanyrym kesinlikle tombala oynamayaca?yz, daha e?lenceli bir ?ey bulunur elbet… Yyi yyllar.

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550886 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.