Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Ocak 08 - Kendi Kirli Pencerem 17.1.2008
Hayatymyzdan çalan trafik

Her bir dergi sayysyna ba?lady?ymda, o ayki kö?e yazyma ne yazayym diye dü?ünür dururum. Ço?u zaman fikirler kendili?inden olu?ur ve bilgisayaryn kar?ysyna geçti?imde, yazy olmasy gerekti?i gibi akar… Bazen de seçti?im konulardan hiçbirine kar?y bir yazma hevesi olu?maz içimde, zaten böyle anlarda da yazmam; aksine hangi konunun çekim etkisine girece?imi beklemeye ba?larym.

Yine böyle bir dönem geçiriyordum ve vakit daralmaya ba?lamy?ty. Ak?am eve gidip yazymy yazmayy planlady?ym bir i? günü çyky?ynda trafi?in azizli?ine u?radym ve normalde 1-1,5 saatte gitti?im yolu, 2,5 saatte kat ettim. Yani neredeyse ortalama sürenin 2 katy kadar vaktim yolda geçti.

Evden i?e, i?ten eve, günde ortalama 3, e?er trafik varsa 4 saatimi yolda geçiriyorum. Y?in ilginç yany, ayny ?ehir içerisinde bir noktadan di?erine giderken bu kadar vakit harcyyorum. Hani ?ehir dy?ynda çaly?sam da oraya gidip gelirken böylesi bir tablo ile kar?yla?sam yadyrgamayaca?ym fakat bir ?ehrin içinde, trafi?in bu kadar süreyi hayatymyzdan çalmasy, istatisti?e vurdu?umuzda korkunç bir vakit kaybyny gözler önüne seriyor. Günde 3 saatten hesaplarsak, ayda ortalama 60 saat eder, yylda 720 saat yani 30 gün! 4 saatten hesaplarsak, ortaya çykan sayy daha da vahim bir hal alyyor; 960 saat yani 40 gün!

Görüldü?ü üzere hayatymdan ufak ufak(!) çalan trafik, uzun vadede epey büyük bir vakti benden gasp ediyor. Peki 1 yyl içerisinde 1 aydan fazla kayyp vaktin hesabyny bana kim verecek? Sorunu ki?iselle?tirmemek gerek; büyük ?ehirlerde ya?ayan herkes, günün belli anlarynda trafi?e yolcu veya sürücü olarak çykmak zorunda kalyyor. Fakat metro, tren veya vapur ile ula?amayaca?ynyz noktalara gitmek durumundaysanyz, i?te o zaman vay halinize. Hele ak?am saat 6’yy gösterdiyse, gökten de birkaç damla asfalta dü?tüyse, geç kalaca?ynyzy sizi bekleyenlere haber vermemeniz için hiçbir sebep kalmyyor ortada.

Madem trafikte böylesi çok vakit harcyyoruz, sürücü olanlara de?il ama yolcu olarak trafi?e çykanlaryn kaybettikleri vakti de?erlendirmeleri için yapylabilecek bazy ?eyler var; kitap, gazete veya dergi okunabilir mesela… Ancak sürücüler için yapacak hiçbir ?ey yok. Hepimizin malumu olan trafi?in tykandy?y noktalara da düzenlemeler getirilmesi gerekiyor, fakat bu düzenlemeler esnasynda olu?acak trafik ke?meke?ine sabredebilecek miyiz? Y?in orasy tarty?ylyr. Zaten hep böyle olmaz my; biz “?urasy düzelse ne iyi olur” deriz, orasy düzeltilirken ortaya çykan cefayy çekmeye ba?lady?ymyzda, “Böyle i? mi olur!” diye serzeni?te bulunuruz. Y?te insan dünyasynyn ironilerinden biri… Bazylarymyz, yeni yyl için trafik sorununun ortadan kalkmasyny dilerse hiç fena olmaz hani(!) Tabii dilek dilemekten daha fazla yapacak ?eyi olanlar varsa (Ki var), bu ki?ilerin bir takym icraatlar yapmasy gerekiyor. Yoksa daha çok günler yollarda geçecek demektir…

***

Hayatymyzdan çalan oyunlar


Bu ay yylyn oyunlaryny seçerken epey zorlandyk. Zira geçti?imiz yyl, oyun sektörü açysyndan bir hayli hareketliydi. Birbirinden kaliteli yapymlar ardy syra raflarda boy gösterdi. Hatta “en iyi oyun yyly” diye de?erlendirebilece?imiz bir yyldy 2007. Böylesi bir dönemin ardyndan gelin de seçim yapyn bakalym(!)

Nicedir beklenen Crysis mi dersiniz, modern dünyaya ta?ynan Call of Duty 4 mü, muhte?em kurgusuyla Bioshock mu yoksa RPG dünyasynyn ta?laryny yerinden oynatan Mass Effect mi? Tabii daha sayamady?ym bir dolu oyun var, bunlar sadece ilk akla gelenler ve bunlardan her birinin, bir di?erine kar?y öne çykty?y noktalar mevcut. Fakat sadece biri “en iyi” olmayy hak ediyor. Hangisi mi? Sanyrym “Yylyn Oyunlary” yazysyny atlamy?synyz… Hadi çevirin sayfalary…

En nihayetinde oylamanyn sonucu ortaya çykty?ynda, kazanan tam tahmin etti?im gibiydi. 2007 sezonunun ?ampiyonu Bioshock oldu! Crysis ve Call of Duty 4 gibi devleri geride byrakan Bioshock; bana Fallout oynarken ya?ady?ym hissiyaty ya?atan Bioshock; son birkaç aydyr ofisteki kahvaltylarymyzyn önemli gündem maddelerinden biri olan Bioshock…

Sonuç olarak 2007 gibi zorlu bir yylyn en iyisi seçilen yapym, bence sadece 2007’nin de?il, oyun tarihinin de en önemli ba?lyklaryndan biri olmayy hak ediyor. Bundan be? yyl sonra bile adyny hatyrlayyp, “Yahu ?u oyunu bir daha kurup oynayayym” diyebilece?im ender yapymlardan biri de artyk Bioshock’tur; ama önce Football Manager 2012’yi kapatmam gerekir de?il mi?
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550844 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.