Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Röportaj      
Aykut Göker Röportajı - CS Dergisi 18.2.2008

Counter Strike dergisi, Mart 2008 sayysynda benimle röportaj yaptı. Metni aşağıda bulabilirsiniz.
CSD: Okuyucularımızın sizi daha yakından tanıması için kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız?

Aykut Göker: Merhabalar, ben Aykut Göker. 2005 yılının Haziran ayından bu yana Türkiye'de satışa sunulan Electronic Gaming Monthly (EGM) dergisinin editörlüğünü üstleniyorum. Yazılarımı EGM haricinde, Merlin'in Kazanı (www.merlininkazani.com) sitesinde, Techno-Labs'da (www.techno-labs.com) ve PC Magazine dergisinde de bulabilirsiniz.

CSD: Counter Strike oyununu ne kadar süre oynadınız ve niçin bıraktınız?

Aykut Göker: Lise yıllarımda, video oyunlarına çokça kafa yoran bazı arkadaşlarım vardı. Eğer onlarla okuldan kaçarsak, muhakkak soluğu İnternet kafede alıyorduk. O yıllarda da son derece popüler olan Counter Strike, yegane oyunumuzdu. Ancak ben, ''okuldan kaçıp, bilgisayarda oyun oynayalım'' mantığında bir insan, hiçbir zaman olamadım. Benim için sinemaya gitmek veya arkadaşlarla bir yerde oturup sohbet etmek daha değerliydi. Ancak ne kadar sıkılsam da çoğunluğa uyuyordum. Lise bitince de birkaç kez oynama teşebbüsünde bulunmama karşın, hem bana o eski günleri hatırlattığı için, hem de bu tür oyunlar için hırslı bir insan olmadığımdan, kısa süre sonra Counter Strike'ı bıraktım.

CSD: Counter strike oyununun 1.5 sürümü ve 1.6 sürümü arasındaki kalite farklarını bizimle paylaşır mısınız?

Aykut Göker: Bu farkları anlatacak doğru kişi olduğumdan emin değilim.

CSD: Sizce Counter Strike oyununu oynayanlar, sürekli aynı şeyler tekrarlandığı halde neden sıkılmıyor?

Aykut Göker: Yapay zekaya karşy oynandığında, rutinliğin insanı sıkması kaçınılmaz. Fakat gerçek kişilere, hele bir de arkadaşlarınıza karşy oynadığınızda, bir rutinlikten söz etmek zor. Çünkü gerçek kişiler, olayların sonucuna göre farklı hamleler yapacakları için, her oynayışta farklı enstantanelerle karşılaşılıyor. Ama sonuç hep aynı, hiç değişmiyor. Taraflardan biri kazanıyor. ''Peki öyleyse niye sıkılmıyorlar?'' diye soruyorsanız, sinemada izlediğiniz bir macera filminde de sonlar hep aynı bitmez mi? İyi adamlar çoğunlukla kazanır değil mi? Fakat sonun aynı olması, filmin kötü olduğu anlamına gelmez. Filmi güzel yapan, o sona doğru ilerleyen yoldur bence. Counter Strike'ı da bu güzel yapıyor.

CSD: Oyunda gerçek silahlar kullanylyyor. Sizce oyunun yaratycylary kendi yarattyklary silahlar de?il de, neden gerçek silahlarla bu oyunu tasarlamy? olabilir?

Aykut Göker: Gerçekçilik. Yapymcylaryn odaklandyklary konu bu; gerçekçilik. E?er absürt bir oyun dahi yapyyor olsanyz, o oyunun dünyasynyn içinde, yadyrgamayaca?ynyz enstantanelerle kar?yla?mayy istersiniz. Yani Orc�laryn, Elf�lerin varoldu?u bir dünyada, kimse Sauron�a �Hayyr� demez. Y?te bu da gerçekçiliktir. Counter Strike ise zaten syrtyny gerçek dünyaya yaslamy? bir oyun. Dolayysyyla gerçek silahlaryn kullanylmasy, oyunun atmosferindeki gerçekçili?i destekliyor.

CSD: Counter Strike oyununun ?iddete özendirdi?ini dü?ünüyor musunuz?

Aykut Göker: Açykçasy dizilerde gördükleri karakterler olmaya özenen bir toplumda ya?yyoruz. Bu perspektiften bakynca, oyunlaryn da ?iddete özendirmesi ?a?ylacak bir ?ey gibi görünmüyor. Fakat Counter Strike�a (CS) gelene kadar, o kadar vah?et içeren ve küçük çocuklara psikolojik etkileri olabilecek oyunlar var ki, bence CS�nin bu anlamda çok ciddiye alynmamasy gerekiyor. Aslynda ki?inin kendi otokontrolü çok önemli. Ben sa?lam karakterdeki insanlaryn, bu gibi problemlerle kar?yla?ma risklerinin çok az oldu?una inanyyorum.

CSD: Yapty?ymyz anket sonucunda gördük ki, Counter Strike oyunu 13-17 ya? grubu araly?yna hitap ediyor. Bunun nedeni sizce ne olabilir?

Aykut Göker: Ben küçükken ayryntylarla u?ra?mazdym, sanyrym herkes de öyleydi/öyle. Sadece oyuna, e?lenceye odaklanyrdym. Counter Strike�y 13-17 ya? arasynyn daha fazla oynuyor olmasynyn sebebi de bu olsa gerek. Gençler ayryntylarla u?ra?myyor, sadece mouse�u çevirip, do?ru zamanda do?ru noktada sol tu?a basyyor o kadar.

CSD: Sizce Counter Strike bir zeka oyunu mudur yoksa bir strateji oyunu mu?
Aykut Göker: Bence tüm strateji oyunlary zekaya hitap eder. Counter Strike, oyun jargonuna FPS (First Person Shooter � Birinci ?ahys Görünümlü Aksiyon) olarak geçmesine kar?yn, içerisinde stratejik unsurlar baryndyran bir oyun. Sizin sorunuzdan yola çykarsak, Counter Strike strateji ö?eleri içerir ve dolayysyyla zekaya hitap eder. Fakat ne kadar oldu?u tarty?ylyr.

CSD: Oyunlarla bu kadar zaman geçirmeniz yazar kimli?inizi etkiliyor mu? Etkiliyorsa aralarynda nasyl bir ba?lanty kuruyorsunuz?

Aykut Göker: Oyunlarla epey vakit geçiriyorum ama bir oyun dergisinde çaly?yyor olmasaydym, bu kadar oyunlaryn içinde olmazdym. Dergide çaly?ty?ym için onlary inceleyip, yazmam gerekiyor. Dolayysyyla oyunlar sayesinde, yazma prati?im geli?iyor. Bu güzel bir ?ey, ama oyunlar kendi içerisinde geni?, fakat bütüne bakty?ynyzda kysytly bir yazym alany. Açykçasy benim yazmak istedi?im ve yazdy?ym daha bir çok ?ey var. ?iir, öykü, deneme, sinema ele?tirisi ve tiyatro teksti yazyyorum. Ama bunlary, oyun yazmanyn yanynda yapyyorum. Gelecekte ise, ?iir, öykü, deneme, sinema ele?tirisi ve tiyatro tekstinin yanynda bir ?eyler yazmak isterim�

CSD: ?imdiye kadar en çok zevk alarak oynady?ynyz oyun nedir? Onu di?er oyunlardan farkly kylan neydi, nasyl bir haz alyyordunuz?

Aykut Göker: Bu çok zor bir soru aslynda. Çocukken Prehistoric 2 vardy mesela, çok basit bir oyundu; Mario tarzynda. O oyunun verdi?i haz bamba?kaydy. ?imdinin poligon canavary oyunlary bile, o zaman aldy?ym tady vermiyor. Ancak bunun sebebi oyunlaryn a?zyna kadar teknolojiye bo?ulmalary de?il; biz büyüdük, oyuncular büyüdü. Artyk çocukken aldy?ymyz tady almamyz dü?ünülemez. Ama ?u anda en çok Football Manager serisini oynuyorum.

CSD: Teknolojik geli?im ile yapay zeka geli?imi arasynda bir paralellik oldu?unu dü?ünüyor musunuz? Sizce Counter Strike oyununda yapay zeka ne derece ba?aryly kullanylmy??

Aykut Göker: Elbette. Birileri bilgisayarlarla dolu ofislerinde yeni ?eyler tasarlyyor. Artyk yapay zeka buzdolaplaryna kadar girdi. Gelecek, ço?u bilimkurgu filminde öngörüldü?ü gibi robotlarla dolu olabilir. Ama önce yapay zekanyn yeterli denebilecek bir noktaya gelmesi gerek. Açykçasy Counter Strike ve bu tür �çoklu oyuncu� oyunlarynda yapay zekanyn kullanylabilece?i çok fazla seçenek yok. Bu tür oyunlar, belli bir haritanyn içindeki belli objeler, araçlar ve dü?manlar ile oynanyr. Etkile?imli objeler synyrlydyr. Ancak klasik FPS�lerde, kullanycylara çok daha büyük özgürlük ve çok daha fazla etkile?im sunuluyor.

CSD: Sizin de bildi?iniz gibi bu oyun yyllardyr oynanyyor. Sizce yeni oyunlar çyktykça Counter Strike oyununun popülaritesi kaybolur mu?

Aykut Göker: ?u an Battlefield 2 ve Team Fortress 2 gibi alternatifleri var. Bu yyl içinde, en büyük özelli?i çizgi film benzeri grafikleri olan Battlefield Heroes çykacak. Bilindi?i üzere Team Fortress 2 de öyle. Bu iki oyun, ?üphe yok ki çok önemli ve popüler ba?lyklar. Bu oyunlaryn seçti?i çizgi film temasy, bence türün gelece?ini etkileyecek. Yani Counter Strike�yn bundan 2-3 yyl sonra ne kadar popüler olabilece?ini kestirmek zor. Çünkü oyun yapymcylary, türü farkly bir noktaya do?ru götürüyor�

CSD: Sizce gelecekte Counter Strike oyununu de?i?tirirler mi yoksa bu ?ekilde klasik hali ile mi kalyr?

Aykut Göker: Son 5 yyldyr oyunlar için fizik ö?eleri ciddi önem ta?ymaya ba?lady. Eskiden bir yere bomba atardyk ve patlamadan sonra hemen arkada duran tahta bariyerin yerinden kymyldamady?yny görürdük ve bu hiç dikkatimizi çekmezdi. Ama artyk böyle bir sahneyle kar?yla?ty?ymyzda dalga geçiyoruz. Source motoruyla beraber Counter Strike da ciddi de?i?imler ya?ady. Fakat oyun dünyasy, özellikle de FPS�ler geli?melere çok açyk. Yani satranç gibi 800 yyldyr kurallary de?i?meden oynanabileceklerini sanmyyorum(!) Bence mutlaka de?i?ecekler, çünkü dünyada de?i?meyecek ikinci bir ?ey daha yok, de?i?imin kendisinden sonra�

CSD: Counter Strike oyununda ''?u olsaydy daha iyi olurdu'' diyebilece?iniz bir ?ey var my?

Aykut Göker: Counter Strike�ta yapylabilecek ?eyler çok belli. Tutup da o oyuna Jedi�lary ekleyemezsiniz... Dolayysyyla taraflar ayny kalacaktyr veya yenileri eklense bile, farklyla?amayacaklardyr. Ancak varolan Counter Strike dünyasy, daha çok fizik ö?esiyle desteklense ve daha geni? haritalara terfi etse, belki oyuna yeni bir soluk katylabilir.

CSD: Son olarak da gelecekle ilgili planlarynyzy merak ediyoruz. Oyun dünyasy ile ilgili ba?ka projelerde de sizi görecek miyiz, yoksa yazar kimli?iniz ile ilgili çe?itli dü?ünceleriniz var my? Mesela kitap çykaracak mysynyz?

Aykut Göker: Gelecekte nerede olurum bilmiyorum ama bazy tahminlerim var, ama ?imdilik kendime saklyyorum. Kitap hayalim de var ama henüz o yetkinlikte oldu?umdan emin de?ilim. Sanyrym ?imdilik beklemek ve pratik yaparak geli?mek, en iyi seçenek benim için�

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 693617 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.