Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Şubat 08 - Kendi Kirli Pencerem 24.2.2008

Charlie�nin Teknoloji Fabrikasy

Koza örmek sadece ipek böceklerine mahsus bir ?ey de?il kanymca. Biz insanlar da koza örüyoruz fakat bizimkine �koza� denmiyor, biz ona �teknoloji� demeyi uygun görüyoruz. Dört bir yanymyz bilgisayarlarla dolu, her i?imizi teknolojiyle destekliyoruz. Kurdu?umuz bu düzene adeta ba?ymly hale geldik ve artyk teknolojiden ba?ymsyz byrakyn adym atmayy, ayakta bile duramayyz.

6.5 milyarlyk dünya nüfusunda 3.3 milyar tane cep telefonu abonesi olmasy, hangi noktada olundu?unun da bir göstergesi. 10 yyl önce biri size cep telefonlaryndan bahsetse ne dü?ünürdünüz? ?imdi ise 3.3 milyar cep telefonu abonesi var! Bu dünya nüfusunun yarysy eder! Tabii bir ki?inin birden fazla abonelik alabilece?ini de bir kenara koyun. Fakat rakam yine de ?a?yrtycy derecede yüksek.

Hiç olmayan bir sektörün 10 yylda bu noktaya gelmesi, birçok teknoloji üreten firmayy da harekete geçiriyor tabii. Örne?in Apple�yn iPhone�u, cep telefonlaryna adeta nesil atlatacak özelliklerle 2007�de saty?a sunuldu. Önümüzdeki yyllarda Google da bu piyasaya girecek ve cep telefonu dünyasynyn kodamanlaryyla giri?ilecek olan rekabet, muhtemelen ?u anda dü?lemedi?imiz teknolojileri cep telefonlarymyza ta?yyacak.

Sanki teknoloji sürekli bizi ?a?yrtmaya odaklanmy? gibi de?il mi? Google sayesinde dünyanyn istedi?imiz yerini uydu foto?raflaryyla gözlemleyebilmemiz yetmedi, sokaklarda gezdik yetmedi, bir de Google Sky çykageldi. Artyk sadece dünyada de?il, gökyüzünde, yyldyzlaryn arasynda da gözlem yapabiliyoruz. Hem de bunu oturdu?umuz yerden, ki?isel bilgisayarymyzdan yapyyoruz. Biri 2 sene önce bunlardan bahsetseydi ne derdiniz acaba?

2007 yylynda hayatymyza giren 2 yeni oyun konsolu oldu. Her ikisi de teknolojileri yüzünden bir hayli heves ile beklendi. Bunlardan ilki Nintendo�nun hareket algylayycy odakly, tamamen oyun amaçly dü?ünülmü? oyun konsolu Wii�ydi. Ekrana bakarak tenis oynamak, yumruklarymyzy sallayarak boks yapmak gibi yetenekleri olan konsol, ?üphesiz ki oyun dünyasynyn ilerleyece?i noktaya y?yk tutmu? oldu. 2007�de saty?a sunulan bir di?er konsol ise, herkesin heyecanla bekledi?i, muhte?em görsel kalitesiyle ba? döndüre Sony�nin yeni nesil canavary PlayStation 3�tü. Arkasyna yeni DVD teknolojisi Blu-Ray deste?ini de alan Sony, PlayStation 3�ü tam bir ev e?lence platformu olarak saty?a sundu. Foto?raf, evde geçirilen süreleri arttyrmaya odakly görünse de, en azyndan bunu yaparken epeyce e?lenece?imizi gösteriyor.

Geçen yyl duyurulan ve beni en çok heyecanlandyran teknoloji ürünü Windows Surface idi. Microsoft firmasy tarafyndan geli?tirilen bu donanym, üstün teknik özelliklere sahip bir bilgisayaryn masaya dönü?türüldü?ü hissini uyandyrsa da, aslynda altynda yatan çok daha geni? bir kullanym alany var. Öyle ki, üzerine koydu?unuz ?arap ?i?esinin barkodunu okuyup, oradan ?arabyn yapyldy?y ba?y bulup, ekranyna o ba?yn resimlerini getirmesinden tutun da, üzerine koydu?unuz cep telefonunuzu tanyyyp, size telefon ile ilgili siteleri açacak� Daha birçok ?a?yrtycy özelli?e sahip olan Windows Surface, tamamen dokunmatik ekrana sahip. Böyle bir ürünün gelecek ne kadar çok kullanym alany olaca?yny tahmin etmek güç de?il. Microsoft�un 2001 yylyndan bu yana üzerinde çaly?ty?y ürünün tek dezavantajy, ?u an evlere giremeyecek kadar astronomik bedeli! Öyle ki Surface, 5.000 ile 10.000 dolar arasynda bir rakam ile saty?a sunulacak. Fakat bu ürüne sahip olmak isteyen ev kullanycylary çok fazla üzülmesin. Microsoft�un gelece?e dönük planlary arasynda, 5 yyl içerisinde Surface�i evlere sokmak da bulunuyor. Ürün ?imdilik sadece büyük otel ve aly?veri? merkezlerinde kullanylacak.

Teknolojinin hayatymyzdaki yerinden dem vururken, kysa bir teknoloji turu atmy? olduk. 2007�de öne çykan teknoloji ba?lyklaryndan bahsettik; önümüzdeki yyllarda göreceklerimizi ?imdiden hayal etmenin bile güç oldu?unu dile getirdik. Bunun en büyük teminaty, sadece birkaç yyl öncesiyle kyyaslandy?ynda, ya?ady?ymyz teknoloji dünyasynyn geldi?i nokta olsa gerek. Henüz 2 ve 4 çekirdekli i?lemcilere yeni ysynmy?ken, 8 ve 16 çekirdekli i?lemciler hazyrlanyyor� Sabit disklerde MB hesaby yapmayy çoktan byraktyk, GB�lar da geride kaldy, artyk TB�larca veri saklama üniteleri geli?tiriliyor� Nanoteknoloji sayesinde, eskiden bir oda büyüklü?ünde olan bilgisayar sistemleri ufalyyor ve ?imdi neredeyse kitaply?ynyza yerle?tirebilece?iniz kadar ufak bir boyuta indirgeniyor� Dört bir yanymyz bilgisayar teknolojileriyle örüldü ve bu sistem sürekli kendini yeniliyor. Bakalym biz kozamyzy yyrtyp çykty?ymyzda neye benzeyece?iz?

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550826 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.