Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Nisan 08 - Kendi Kirli Pencerem 29.4.2008

Synavda Bunlary my Soracaklar?

Sekiz ya?yndayken ba?ladym bilgisayar kullanmaya. Ylk makinem, 386dx idi. O zamanlar bilgisayar ba?ynda yapacak çok fazla ?ey yoktu; hele ki sekiz ya?yndaki biri için. Aslynda o dev monitör, hemen altyndaki yatay vaziyette duran kasa, onun biraz önünde duran klavye ve yanyndaki mouse, benim için oyun makinesinden ba?ka bir ?ey de?ildi. Yani atariciye gidip jeton atmaktansa, ders kitaplarymyn yany ba?ynda oturup, oyun oynayabilmem için bulunmaz bir nimetti bilgisayar.

PC’nin okuldaki ba?arymy kötü yönde etkiledi?ini inkar edemem. Eve geli?lerimin öncelikli nedeni, hocanyn ertesi gün için verdi?i ödevi yapmak de?il, Sensible World of Soccer’daki kariyerim ya da Volfied’i bitirme hevesimdi ço?u zaman… Fakat bilgisayarym olmasaydy ve ben, ödev yapmak yerine televizyon izlemeyi tercih etseydim, sonuçlary çok daha farkly olabilirdi. En azyndan ?u an bu sayfada bir ba?kasynyn yazysyny okuyor olurdunuz de?il mi?

Video oyunu oynayan hemen hemen her ö?rencinin duydu?u ortak bir cümledir; “Synavda bunlary my soracaklar?”. Bana da çok söylendi. Haklyydylar, çünkü sayysyz synava girdim ve hiçbirinde bunlary (Ders dy?yndaki her ?ey) sormadylar. Fakat birkaç yyl sonra oyunlar benim mesle?im haline dönü?tü. Hani “E?risi do?rusuna gelmek” diye bir deyim var ya, i?te benimki aynen öyle oldu. Ben ?anslyydym ya da do?rusu ?u: Ben ?ansymy kendim yarattym. E?er sizin farkly hayalleriniz varsa, video oyunlaryna kar?y bir mesafe belirlemeniz, istedi?iniz gelecek için i?inizi kolayla?tyracaktyr. Belki farkynda de?ilsiniz ama zaman çabuk geçiyor oyunlaryn kar?ysynda. E?er amacynyz, ileride oyun sektöründe çaly?maksa ve bu i?te mutlu olaca?ynyzy (Do?ru) öngörüyorsanyz, o noktaya gelene dek, “Synavda bunlary my soracaklar?” gibi yy?ynla laf i?itece?inizin de farkyndasynyz de?il mi? Peki bu katlanylabilir bir bedel mi? Y?in orasy tarty?ylyr. Kesinlikle memnun olacaksanyz, tabii ki buna dayanabilirsiniz fakat daha farkly hedefleriniz varsa, i?te o zaman oldu?unuz yer, her gün daha syky ba?lanmy? bir kravat gibi sizi bo?maya ba?lar…

Dönüp ardymyza bakty?ymyzda, hayatta tesadüflerin yerinin epeyce büyük oldu?unu görüyoruz. Örne?in Adolf Hitler, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nin yetenek synavyny geçebilseydi, belki de “Hitler” ismi bize, Alman bir ressamdan ba?ka bir ?eyi ifade etmeyecekti. Edgar Allan Poe sorunlu bir çocukluk geçirmese, belki dünya, korku edebiyatynyn en önde gelen isimlerinden biri olan Poe’dan de?il, yeni ça?yn La Fontaine’i olan Poe’dan haberdar olacakty. Babasy müzisyen olmasaydy, belki Mozart diye birini hiç duymayacaktyk. Acaba resim ö?retmeni olan babasy ke?fetmeseydi, Picasso’nun varly?yndan haberdar olur muyduk? Örnekleri ço?altmak mümkün fakat bu kadar örnek bile, tesadüflerin insanlary ne denli etkiledi?ini/yönlendirdi?ini görmek için yeterli.

Ben küçükken oyun oynamyyor olsaydym, muhtemelen çok farkly bir yerde olacaktym. Anlyk bir e?lence için, gerçekleri kurallarmy? gibi anlatan sykycy bir takym kitaplardan kaçmak için oyun oynadym ve ?u an buradayym; yani size göre sayfanyn öteki tarafyndayym. Bu yazyda, “Siz de oyun oynayyn ve bu sayede oyun sektöründe çaly?yn” gibi bir alt metin ya da gizli bir mesaj oldu?unu dü?ünmenizi istemem. “Ders çaly?mayyn, ders kitaby görünce arkanyza bile bakmadan kaçyn” da demiyorum. Tabii ki ders çaly?yn, çünkü varmak istedi?iniz nokta ço?u zaman ders kitaplaryndan geçiyor. Ama ben ?u an farkly bir ?eyden bahsediyorum; küçükken yapty?ymyz ve asla ileride ne olaca?yyla ilgili kafa yormady?ymyz, fakat farkynda olmadan gelece?imiz için ilk tu?lalary in?a etti?imizden… Acaba Derya Köro?lu ilk gitaryny eline aldy?ynda, Yeni Türkü’nün hayalleriyle ba?yny yasty?a koymu? mudur? Belki de hep mimar olmayy dü?ünmü?tür, ODTÜ Mimarlyk Bölümü’nde okuyacak kadar…

Hayal kurmakla de?il, yapylanlar neticesinde olmak istedi?iniz yere ya da bir ?ekilde, hiç dü?ünmedi?iniz bir yere byrakyyor hayat. Gözlerinizi kysyp çevrenize dikkatli bakty?ynyzda, yani biraz daha farkynda olarak bakty?ynyzda görüyorsunuz, geçti?iniz evreleri, sizi buraya nelerin getirdi?ini… Aslynda çok tuhaf, açyklanmasy çok güç bir ?ey ya?amak. Özellikle de farkyndalyklaryn bir adym geriden takip etti?i çocukluk yyllaryny…

Toparlamak adyna, derginin 2007 A?ustos sayysyndaki Kendi Kirli Pencerem’den bir alynty yapmak istiyorum; “Apoletler, ba?arylaryn temsilidir, gerçekle?meyen dü?lerin de?il”. Dolayysyyla hayal kurmaktan bir adym öteye gidip, bir ?eyler yapmak gerekiyor veya yaptyklarymyzyn farkynda olmak…

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550819 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.