Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Haziran 08 - Kendi Kirli Pencerem 21.6.2008

Görüntülü Telekom

Bilimkurgu filmi denildi?inde akla ilk gelen enstantane y?ynlanma olsa gerek. Moleküler ta?ynym olarak da tabir edilebilecek olan uygulama, Star Trek ve benzeri filmlerde bolca kullanyldy?yndan, bir dönemin TV izleyicisinin kula?yna çokça a?inadyr. Hatta günün birinde “y?ynlanma” hayatymyza gerçekten girerse, muhtemelen aly?mamyz da uzun sürmeyecektir(!) Ne de olsa yyllardyr konu?tu?umuz mevzu de?il mi?

Fantastik filmlerde en az y?ynlanma kadar öne çykan bir teknoloji de görüntülü ileti?imdir. Star Wars’dan hatyrlayyn, ba?lanty kurulan ki?i hologram olarak kar?ynyzda durur ve onun sadece sesini duymaz, tüm jest ve mimiklerini de görürsünüz. Henüz o raddeye gelinmemi? olsa da, Türk Telekom’un Videofon hizmeti ile görüntülü ileti?im artyk mümkün. Muhtemelen siz bu dergiyi okurken Videofon hizmeti devreye girmi? olacak ve bu sayede, ayny hizmeti kullanan insanlarla görüntülü konu?ma imkanyna sahip olaca?yz. Ancak bu sisteme geçmek için Türk Telekom abonesi olmanyz yeterli de?il çünkü ADSL hattyna sahip olmalysynyz. Ayryca tahmin edersiniz ki evlerimizdeki standart telefonlarla da bu i? olmuyor. Bu teknolojiyi kullanmak isteyen üyeler, Türk Telekom’dan Videofon cihazyny temin etmeli. ?artlar sa?landy?ynda görüntülü ve sesli görü?me, bir zamanlaryn sinema filmlerinde kalmaktan çykyyor. Tabii her daim görüntünüzün kar?yya gitmesinden rahatsyz olabilirsiniz. Bu sebeple görüntünün kar?yya gitmesini, istedi?iniz an engelleyebilece?iniz bir sistem de mevcut. Yani bu teknolojiye geçtiniz diye, ille de görüntülü ileti?im kuracaksynyz diye bir kural yok… Eski(!) tip yöntemler hâlâ geçerlili?ini koruyor (Ne çabuk eski oldular?).

Videofon’un özellikleri bunlarla synyrly de?il. Türk Telekom’dan edinece?iniz cihazlar, Ynternette dola?maya da olanak sa?lyyor. Hatta daha ileriye gidip e-posta dahi gönderebilmenize yaryyor. Yani ev telefonuyla yapmayy hayal etmedi?imiz özellikler artyk parmaklarymyzyn ucunda. Videofon’un, görüntülü ileti?imin yanynda foto?raf çekme özelli?i de var. Görü?me esnasynda ilginç bir enstantane yakalady?ynyzda, kolayca foto?raflayabilirsiniz.

Sistemin dikkat çeken bir ba?ka özelli?i de, sim kart okuyucuya sahip olmasy. Bunun anlamy ?u: Cep telefonunuzda kayytly olan ev ve i? numaralaryny Videofon cihazyna kopyalayabilirsiniz. Bu sayede rehber sykyntysy çekmenize gerek kalmadan cep telefonunuza kayytly tüm numaralary ev telefonunuzda kullanmanyza imkan tanynyyor.

Bu sistemin kotaly ADSL kullanycylaryna getirece?i bir de yük var. Malum, i?in içinde görüntülü ileti?im var ve Ynternet hatty kullanylaca?y için kotanyzdan kullanymynyza ba?ly olarak bir miktar Videofon hizmeti için harcanacak. Yetkililer en dü?ük kota uygulamasy olan 4 GB ile, ADSL kullanycylarynyn ba?ka hiçbir ?ey yapmamalary takdirde, 4 bin dakika görüntülü konu?ma yapabileceklerini belirtiyor. Bu da en dü?ük kotayla yakla?yk 66 saatten daha fazla videofon hizmeti kullanylabilir anlamyna geliyor.

Görüntülü konu?manyn bir di?er büyük önem ta?yyan özelli?i, i?aret dilini kullanan i?itme engelli vatanda?laryn hayatyny kolayla?tyracak olmasy. Açykçasy neresinden bakarsak bakalym, bir zamanlar filmlerde gördü?ümüz bu teknolojinin hayatymyzda bir takym de?i?iklikler getirece?i görülüyor. Bu yazyyy hazyrlarken Türk Telekom’dan uygulamanyn fiyatlandyrylmasy için henüz resmi bir açyklama yapylmamy?ty. Muhtemelen siz bu dergiyi okurken Videofon sistemi hayata geçmi? ve fiyatlandyrmasy yapylmy? olacaktyr. Artyk hayatymyza giren görüntülü ileti?im, ev telefonlaryyla synyrly kalmayacak. Yakyn gelecekte üçüncü nesil cep telefonlaryyla beraber telekomünikasyon yeni bir ça?a, görüntülü ileti?ime geçmi? olacak. Üreticilerin kysaca 3G olarak adlandyrdyklary yeni nesil cep telefonlary, görüntülü ileti?im ve çe?itli medya hizmetleri temel alynarak geli?tiriliyor. Öyle ki, görüntülü ileti?im ile beraber gelecekte 3G cep telefonlaryyla televizyon izlemek de mümkün olacak. Geni? banttan Ynternete ba?lanacak olan cep telefonlary, bu sayede Ynternetten yüksek kapasitedeki verileri hyzlyca indirebilecek. Dolayysyyla cebinizdeki telefon, bir nevi cep bilgisayaryna dönü?mü? olacak.

Yleti?im ve bilgisayar sektörü hyzla geli?me gösteriyor. Hatyrlayyn, bir zamanlar cep telefonlary hayaldi. ?imdi ise byrakyn cepte telefon ta?yyor olmayy, o telefonlar sayesinde Walkman’lerimizi rafa kaldyrdyk, hatta video bile izlemeye ba?ladyk... Peki ?u anda hayal olanlar ne olacak? Muhtemelen belki 5, belki 10 yyl sonrasynyn standardy olacaklar…

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550879 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.