Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Temmuz 08 - Kendi Kirli Pencerem 29.7.2008
Bu Siteye Eri?im Mahkeme Kararyyla Engellenmi?tir

Ba?lyk tanydyk geldi de?il mi? Aylardyr ne zaman YouTube’u açmaya kalksak kar?ymyza kyrmyzy fontlu “Bu Siteye Eri?im Engellenmi?tir” yazysy çykyyor. Bilindi?i üzere Atatürk’e hakaret içeren görüntü ve ses kayytlary yayynlandy?y gerekçesiyle ülkemizden eri?imi yasaklanan YouTube’un süresiz kapatylmasy da gündemde. Peki bu uygulama ile suçlular cezalandyrylmy? oluyor mu? Kurunun yanynda yanan bizlerin durumu ne olacak?

5 Mayys’tan bu yana kapaly olan YouTube, 23 Temmuz 2008’e kadar Türkiye’de temsilcilik açmazsa, süresiz ?ekilde kapatylma tehlikesiyle kar?y kar?yya. Zira Ynternet güvenli?ine ili?kin hazyrlanan yasa, YouTube’un ülkemizde lisans almasyny ve vergi mükellefi olmasyny ?art ko?uyor. Bu yüzden YouTube’a verilen 6 aylyk süre Temmuz ayynyn sonunda dolmu? olacak. Ankara Cumhuriyet Ba?savcyly?y, Atatürk’e hakaret içeren görüntü ve ses kayytlarynyn YouTube’un ana server’yndan hakly olarak silinmesini istiyor. Bu talebi YouTube’un ABD’deki merkezine ileten yetkililer, olumlu bir yanyt alamamaktan ?ikayetçi. Site yetkilileri, Türkiye’de temsilcilik açarak, Türk kanunlaryna tabi olmak istemiyor. YouTube’un veritabanyndan her gün ?ikayet edilen videolary çykarmanyn çözüm olmayaca?yny savunan yetkililer, Türkiye’nin bu talebinin benzerini ba?ka ülkelerin de isteyebilece?ini ve bu durumun sonunun gelmeyece?ini öngörüyor.

Biz Youtube’dan kaçarken, günümüzün önde gelen teknoloji üreticilerinden Sony, YouTube’u televizyonlaryna ta?yyor ve bilgisayara gerek kalmaksyzyn televizyon sayesinde Ynternet’ten video izlemeyi mümkün kylyyor. Dünya, bir Ynternet fenomeni olan YouTube’u günlük hayatyn içine daha fazla sokmaya çaly?yrken, biz yasaklarla kimi cezalandyryyoruz? Yakyn zamanda Fransa da benzeri bir uygulamayy tarty?maya ba?lady. Hükümetin aldy?y bir karar ile kara listeye alynan siteler, tüm Fransa çapynda kapatylacak. Bu tür uygulamalar, Çin ve Yran gibi Ynternet sansürü konusunda öne çykan ülkeleri hatyrlatyyor. Ülkemizin adynyn da Ynternet yasaklary yüzünden bu ülkelerle beraber anylmaya ba?lamasy kaçynylmaz; tabii e?er gün geçtikçe artan Ynternet yasaklaryna dur demezsek. Yine de tablo çok karanlyk de?il. Zira ülkemizde 18-19 Haziran tarihlerinde site kapatma sorununu gündeme ta?yyacak olan yetkililer, YouTube, Google Groups ve benzeri sitelerin kapatylmasyyla ilgili (Sadece bu yyl içerisinde Nisan ayy ortasyna kadar 423 site kapatylmy?) incelemelerde bulunup, bir orta yol bulmaya çaly?acak. Muhtemelen siz bu yazyyy okurken bir karar verilmi? olacak. Umuyoruz ki ortaya çykacak sonuç, ceza sisteminin yeniden ele alynmasy sa?lar ve haklyyla haksyzyn, suçluyla suçsuzun ayny kefede erimesinin önüne geçer. Aksi halde kaybeden hepimiz olaca?yz, tüm Türkiye olacak.

***

Hayaller ve denemek

Ynsan denemiyorsa e?er, bo?una hayal kuruyor demektir. E?er elinde küçük de olsa bir imkan varsa ve ?ansyny denemiyorsa insan, hayaty boyunca ba?kalarynyn hikayelerini dinlemek zorunda kalyr... 1998 yylynda Stanford Üniversitesi’nde doktora yapan Larry Page ve Sergey Brin, kendilerinden 3 yyl önce yine ayny üniversite bünyesinde kurulan ve kysa sürede Ynternet’in en önde gelen arama motoru olmayy ba?aran Yahoo’nun varly?yndan çekinselerdi, belki de Google diye bir ?irket asla varolmayacakty. Ykili 10 yyl önce bir ?ey denedi ve ?imdi Larry Page ile Sergey Brin, piyasa de?eri 200 milyar dolaryn üzerinde olan bir ?irketin tepesinde oturuyor.

Tabii bu projelerin hayata geçirilebilmesi için Stanford Üniversitesi gibi bir okula ihtiyaç var. Zira bu üniversitenin tek mucizesi Yahoo ve Google de?il. Dünyanyn en önde gelen bilgisayar üreticilerinden biri olan Hewlett Packard’tan, yazylym ve teknoloji üreticileri arasynda dünya devlerinden biri SUN Microsystem’a ve network ürünleri üzerine çaly?malar yapan Cisco’ya kadar, bili?im sektöründe büyük ba?arylar kazanmy? birçok ?irket, Stanford Üniversitesi ö?rencileri tarafyndan kuruldu.

Belki bu örnekler astronomik ve maalesef bizim bir Stanford’umuz yok. Yine de bu demek de?il ki, kurdu?umuz dü?leri gerçekle?tirmek için çaba sarf etmeyece?iz. Artyk sobaya dokunmadan sycak olup olmady?yny ö?renemedi?imiz bebeklik dönemlerinde de?iliz. Öngörülerimiz var ve belki de en önemlisi, bir ?eyler ba?armaya ihtiyacymyz var. Hatta bu ihtiyaç ço?u zaman cesareti de beraberinde getirecek olan. Ynternet çok geni? bir dünya ve henüz emekleme döneminde. Neden bizden de bu dünya için kalycy fikirler ortaya çykmyyor? Belki de ula?mak istedi?imiz nokta, hayal ettiklerimizi denememiz kadar yakyndyr…

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550880 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.