Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Röportaj      
Ceza Röportajı - EGM Dergisi 29.7.2008
Röportaj: Aykut Göker, Melih Evren Buru?


Dy?arydan nasyl göründü?ünün o da farkynda. Belki de tüm ünlülerin istemeden de olsa üzerlerine giydi?i o ula?ylmazlyk elbisesini geçirmi? üstüne. ?imdi kafanyzda kurgulady?ynyz Ceza�yy bir kenara byrakyn. Siz nasyl ya?yyorsanyz o da öyle ya?yyor, hatta ak?amlary evine kapanyp, solu?u PlayStation 2�sinin ba?ynda alyyor�

EGM: ?arky sözlerinde bir de?i?im ya?yyor musun? Ünlü olmadan önceki Ceza ile ?imdiki arasynda �?arky sözleri açysyndan- fark var my?

Ceza: Elbette ki, sonuçta evrimle?erek yapyyoruz bu müzi?i. Günümüze adapte olarak yapyyoruz. Anlataca?ymyz ?eyler de, zamanla de?i?iyor. Sürekli ayny ?eylerden de bahsetmemek gerekiyor. Açyldykça kendi çevrenizin dy?yna, farkly insanlarla tany?yyorsunuz, böylelikle dü?ünceler de de?i?iyor. Çünkü insanlarla kültür aly?veri?i yapyyorsunuz� Sonuca çykan her ?ey ayny kalpten çykty?y için, çok büyük bir de?i?im yok.

EGM: Genelde her müzik türü için ?arky sözleri bir ?eylere tepki göstermek için (Örn: A?k acysy) yazylyr. Bu ba?lamda rap müzi?in di?er türlerden daha sert tepkileri oldu?unu dü?ünüyor musun?

Ceza: Ylk ba?lady?y zamanlarda protest bir tavry vardy, typky rock gibi. Tabii ki zaman ilerledikçe her çe?idi yapylmaya ba?landy. Bu i?i ?u anda çok politik yapanlar da var, dünyanyn sosyal problemlerinden bahsedenlerde; sava?tan, yrkçylyktan� Benim yazdy?ym konulara benzer ?eyler. Ama sadece kyzlardan, paradan, yani i?in e?lenceli tarafyndan bahsedenlerde var. Yani bu aslynda tercih meselesi oldu. Hatta bu bir ki?ilik meselesi.

EGM: Anlady?ym kadaryyla di?er türlerden daha sert oldu?unu dü?ünmüyorsun.

Ceza: Sound olarak bakynca, her insanyn etkilendi?i olay farklydyr. Kimisi gitary duydu?u anda etkilenir, hiç kimse ifade edemez o hissetti?i ?eyi. Kimisi de rap dinlerken ayny ?eyi hisseder, o sertli?i� Ykisinde de var aslynda o ?ey, özellikle rock ve rap bence en sert tepki gösteren türler.

EGM: Son albümünde Sezen Aksu ile yapty?yn düet�e rap severlerin tepkisi nasyl oldu?

Ceza: Çok iyiydi. Ben de böyle olaca?yny bekliyordum. Hem insanlar be?enmese bile, ben Sezen Aksu ile bir parça yaptym, kendim evde bile dinlesem bu bana yeter.

EGM: Sanyrym, Sezen Aksu ile düet yapmak, uzunca bir süredir kurdu?un bir hayalmi?.

Ceza: Elbette ki, benim yyllardyr tanydy?ym müzisyen arkada?larymyn hayalidir, Sezen Aksu ile düet yapabilmek. Biz en iyisini yaptyk. Bu sadece benim de?il, bu müzi?i savunan insanlaryn, gençlerin ba?arysydyr. Ben öyle görüyorum açykçasy.

EGM: Sence nedir Rap�i farkly kylan ve Ceza�nyn Rap�inin di?erlerinden farky ne?

Ceza: Türkiye için bakty?ynyz zaman, çok eskiden beri bu kültürün içinde oldu?um için tabii ki birçok insandan daha öndeyim. 29 ya?yndayym, ?u ana kadar çok fazla dinledim, çok fazla ara?tyrdym, çok fazla konserler verdim. Ynanylmaz bir deneyimim var, Bu ülke sayesinde Avrupa�da Amerika�da birçok rap�çinin ya?amady?y kadar deneyim ya?adym. Tabii ki bunlaryn etkisi müzi?inize de yansyyor. Çok duygusal bir insan oldu?um için anlatty?ym ?eyleri müzi?ime de yansytabiliyorum ve kendimi iyi ifade edebiliyorum.

EGM: Ynsanlar neden Ceza�yy tercih ediyor sence?

Ceza: Bence müzikalitedeki olay, altyapylar, konular, anlattyklarym, ifade, sözlerdeki mecazlar olsun, insanlary çekiyor. Ben yazarken bunlary dü?ünerek yazyyorum, ne hissediyorsam dinleyicilerin de hissetmesini istiyorum. Bu da oluyor zaten, gelen yorumlarda bunu görebiliyorum. Özellikle yurt dy?yndaki konserlerde, insanlar ne dedi?imi anlamamalaryna ra?men, büyük saygy gösteriyorlar. Türkiye�de henüz bilinmeyen yabancy sanatçylarla yapty?ym çaly?malar var, Almanya�da, Fransa�da, Yngiltere�de, Ysveç�te, Amerika�da� Bütün bunlar �i?imi iyi yapyyorum ve kar?yly?yny alyyorum� anlamy ta?yyor.

EGM: Dinleyici bir rap parçasyny dinlerken neye önem veriyor? Sesin tonu mu, sözler mi, ritim mi?

Ceza: Bence sözler daha önemli. Gençler, sözlerin anlam olarak ve kurulum olarak özelliklerine bakyyorlar. Tamam güzel bir söz yazarsynyz ama dinlerken hiçbir ?ey ifade etmez. Oysa kafiyeleri, akycyly?y, aralarda yapylan o oyunlary duymak ister insanlar. Konu?maya dayaly olan bir müzik bu, melodiden daha zor.

EGM: Rap ve rock müzi?in iki farkly uç oldu?una inanyyor musun?

Ceza: Bence kesinlikle de?il.

EGM: Öyleyse ikisi arasyndaki ba?lanty nedir?

Ceza: Bizim toplumumuzu baz alarak bakarsanyz e?er, gençlerin bu kültürleri seçme nedenleri ayny. Çünkü yyllardan beri ayny sistemlerde ezilip, ayny dayatmalary ya?yyoruz; arabesk, pop, futbol gibi ?eyler� Bu toplumda rap ya da rock�y seçtiyse bir genç, ayny psikolojik durumda oldu?u için seçmi?tir. Ve ayny arayy?lar içerisinde oldu?u için seçmi?tir. Festivaller, konserler ve organizasyonlar ile bu müziklerin birle?tirici bir etkisi vardyr. Anlatty?y ?eyler, özgürlük ve bary? kavramlary oldu?u için oldukça da benze?iyorlar. Sadece ayryldy?y noktalary sound farkydyr. Ayryca rap�te biraz daha egoist bir tavyr oluyor, rock da bu daha farkly.

EGM: Rap�çiler arasyndaki bu çeki?menin nedeni ne? Rekabetten mi geliyor?

Ceza: Elbette ki rekabetle ilgili. Di?er kültürlere bakty?ynyzda hepsinde bir rekabet söz konusu. Buna örnek olarak futbolu verebiliriz. Ynsanlar sonuçta en iyisini yapmak için u?ra?yyorlar. Fakat rap�te, bunu insanlar dile getiriyorlar. Ancak rock�ta bunu göremezsiniz.

EGM: Bu biraz futbol takymy taraftarly?y gibi olmuyor mu?

Ceza: Oluyor ama sokaklardan gelen bir kültür oldu?u için, dinleyiciler daha ate?li� Siz nasyl ?eyler anlatyrsanyz, sizi dinleyen insanlar da o do?rultu da ilerliyor.

EGM: Bu lafla aty?malar, bu müzi?in ruhundan my geliyor?

Ceza: Aslynda bu ki?ilik meselesi. Bir de do?du?u yerde öyle ba?lady?y için insanlar biraz daha Amerika�daki olaylara özeniyorlar.

EGM: Peki Amerika�daki olaylara özenmek sence do?ru mu? Tabii rap ile ilgili soruyorum.

Ceza: Bence dinlemek, bir kültürde neler oldu?unu ö?renmek tabii ki de gerekli. Tamamyyla o kültüre benzemek, onlaryn kendi giyimleri, kendi davrany?lary� Ben de rap müzik yapyyorum ama anlatym bakymyndan, içerik bakymyndan farkly oluyor. E?er ayny yaparsanyz, özentilik olur. Bu sadece rap için de?il, bütün kültürlerde özentilik ile ba?lyyor her ?ey.

EGM: Ayben�i tarafsyz bir gözle de?erlendirirsen, onun gelece?i için ne dü?ünüyorsun?

Ceza: E?er abisi olmasaydym, kesinlikle hayrany olurdum. Dünyada en iyi rap yapan kyz mc�lerden bence. Yapty?y i?lerde çok ba?aryly. Albümü yok ama birçok sanatçyyla, Aylin Aslym�la, Nil�le yapty?y çaly?malary oldu. Konserlere katyldy, turneye çykty. Yakynda albümü çykacak. Birkaç aylyk bir süre kaldy.

EGM: Ayben�in Ayben olmasynda senin katkyn nedir?

Ceza: Do?du?unda evde rap müzik çalyyordu. Dolayysyyla rap�e aly?ty.

EGM: Sen olmasaydyn da Ayben�i tanyyacak myydyk?

Ceza: Böyle bir ?ey diyemem açykçasy, (gülerek) ?u andaki durum biraz öyle görünüyor.

EGM: Özellikle dinledi?in isimler nelerdir?

Ceza: Özellikle rap dinlemiyorum. Tabii e?lence için dinliyorum ama eskiden bir ?eyler ö?renmek için dinlerdim. Artyk ilham aldy?ym, etkilendi?i çok fazla biri yok. Daha çok rock sound�y olan ?eyler, newage, etnik müzikleri dinliyorum bu aralar.

EGM: Türkiye�de rap yapan ki?i sayysy artarsa, bu durum türü iyi mi etkiler kötü mü etkiler?

Ceza: Bir yere kadar iyi etkiler. 2 senedir albüm çykartmadym, bu zaman araly?ynda di?er rap�çilerde bir kypyrdanma olmady. Bu arada birçok rap�çinin çykmasy lazymdy.

EGM: O zaman ülkemizdeki rap camiasyndan çok da memnun de?ilsiniz.

Ceza: Daha iyi olmasy gerekiyor her ?ey. Hele yurt dy?yna kyyasla epey gerideyiz.

EGM: En sevdi?in sinema filmleri nelerdir?

Ceza: 1979�daki Warriors�y söyleyebilirim. Ayryca Scarface, Empires of the Sun, Green Street Holigans ve The Lord of the Rings serisi.

EGM: Fantastik dünyalara da ilgin var sanyrym.

Ceza: Sonuçta film sana kendini 90 dakika izlettiriyorsa bence önemli. Bu yüzden eski Türk filmlerini de izliyorum. Tamam küçük bütçelerle çekilmi?ler ama önemli olan filmi izledi?iniz süre boyunca sizi alyp götürmesi�

EGM: Konser takviminden bahseder misin?

Ceza: Anadolu turnesine ba?lyyoruz. Diyarbakyr, Gaziantep, Elazy?, Kayseri, Adana, Mersin� Daha birçok ile gidece?iz. Cezafan.com adresinden takip edebilirsiniz. Onun dy?ynda yurt dy?ynda konserler olacak; Almanya, Ysviçre, Avusturya�da. Ayryntylary siteden bildiriyoruz zaten.

EGM: Siteden bahsetmi?ken, cezafan.com sonuçta bir fan sitesi de?il mi? Neden resmi bir site açmyyorsun?

Ceza: Resmi site ?u anda hazyrlyk a?amasynda.

EGM: Türün ülkemizdeki ilk temsilcilerindensin. ?u anda gelece?ini görebiliyor musun? Birkaç sene sonra Ceza ne olacak?

Ceza: Öyle bir ?eyi kestirmek çok zor. Hayatta o kadar çok ?ey ya?adym ki, yarynymy bile bilemiyorum. Sa?ly?ym, ömrüm elverdikçe bu i?i yapmaya devam edece?im.

EGM: Genç rap�çileri nasyl buluyorsun? Onlara önerebilece?in ?eyler var my?

Ceza: Bir ?eyler duyar duymaz i?e ba?lyyorlar. Biraz daha ara?tyryp ö?renmeleri, birikim kazanmalary gerekiyor. Ayryca okumalary gerekiyor, sonuçta dü?ünceye dayaly, anlatymyn önemli oldu?u bir müzik. Tahsillerini sonuna kadar götürmeleri gerekiyor. Sa?duyulu olmalary gerekiyor. Yaptyklary savunduklary kültürün bir kökeni oldu?unu, ciddi bir ?ey oldu?unu bilmeleri gerekiyor. Ynterneti do?ru kullanmalary gerekiyor; sadece birbirine küfür etmek, laf atmak için de?il, ara?tyrmak için ö?renmek için kullanmalary gerekiyor. Dürüstlük zaten her insanda olmasy lazym, onun dy?ynda emek verip çaly?yrlarsa gerisi gelir.

EGM: Sence bu gençler, rap�in ruhunu ta?yyorlar my?

Ceza: Evet ta?yyorlar. Mesela Sahtiyan, Ayben, Alaturca Mavzer, Mihenk Ta?y� Bunlar bence kesinlikle çok sa?lam rap yapan gruplar.

EGM: Kartel�i seviyor musun?

Ceza: Çok de?il. Devamy gelece?ini sandyk. Kalsalardy bu müzik çok daha erken ba?lardy.

EGM: Çok sert ?arkylar oluyor, Avrupa�da ya?ayan Türklerin ezildi?ine dair. Ya?adyklary sykyntylar vb� Gerçekten bu kadar sykynty ya?yyorlar my? Yoksa müzi?in özünde oldu?u için mi böyle yapyyorlar?

Ceza: Sonuçta sorun ya?yyorlarsa bunlary ?arkylaryna yansytyyorlardyr. Batyda hakikaten bize kar?y bir ön yargy var. Yurt dy?ynda biriyle müzik röportajy yaparken, adam �Müslüman mysyn? Camiye gidiyor musun?� gibi gereksiz sorular soruyor. Ancak biz burada hiçbir yabancy müzisyene �sen Hyristiyan mysyn? Kiliseye gidiyor musun?� gibi sorular sormuyoruz. Öyle bir ortamda ya?yyorsanyz, insany bunaltyrlar. Maalesef esmerli?inizin onlaryn gözüne batan bir tarafy var, onlar da bunu dile getiriyorlar�

Electronic Gaming Monthly dergisinden alyntydyr

Gönderilmiş yorumlar:
Melih E. Burus28.1.2009
Ceza göründü?ünden mütevazi, örnek bir ki?ilik. Te?ekkürler Aykut, tozlu raflardan çykmy? bu röportaj için.
Yi?it Karakoç15.9.2008
EGM'nin Ceza'yla röportaj yapty?yny yeni duydum. :-/ Yyimi?. :D
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 551885 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.