Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Röportaj      
Emre Aydın Röportajı - EGM Dergisi 29.7.2008
Röportaj: Aykut Göker


Emre Aydyn kim mi? Soka?a çykty?ynda, eve gelip televizyonunu açty?ynda, radyoda kanal zaplady?ynda hep ayny ?arkyyy duyuyorsun de?il mi? Hatta dilinin ucunda, evet! Bildin i?te, Afili Yalnyzlyk! Ayny isimli albümünde, daha birçok hit parçanyn altynda ayny imza bulunuyor; Emre Aydyn. Onun için sadece genç bir rock�çy de?il, ayryca genç bir edebiyatçy da diyebiliriz.

EGM:: Emre Aydyn ?imdilerde çok popüler olsa da, biz seni 6. Cadde�den tanyyoruz. Müzik geçmi?inden biraz bahseder misin?

Emre Aydyn: Ylk olarak lise ve üniversite gruplarynda çalyyordum. Ancak 2002 yylynda Sing Your Song isimli yary?maya katyldy?ymyz için albüm yapma ?ansy elde ettik. Ylk profesyonel olu?um 2003 yylynda 6. Cadde ile oldu. Ylk albümümü de orada yaptym. Bir dönem sonra albümü basan plak ?irketi kapandy ve maalesef o albüm çok kysytly sayyda basyldy.

EGM:: Senin birinci, Manga�nyn ise ikinci oldu?u yary?ma Sing Your Song�un ödülü albüm yapmakty de?il mi?

Emre Aydyn: Aslynda öyleydi fakat i?ler tam olarak öyle geli?medi. Bu yüzden albümü daha çok kendi imkanlarymyzla yaptyk.

EGM:: Ylk solo albümün Afili Yalnyzlyk�da, daha önce 6. Cadde�de duydu?umuz �Git� parçasy ile kar?yla?tyk. Bu parçanyn yeteri kadar kitlelere ula?amady?yny dü?ündü?ün için mi tekrar kullandyn?

Emre Aydyn: Tanytym yapylmady?y için o albümün gömüldü?ünü dü?ünüyorum. Hatta bende bile orijinali bulunmuyor. O albümde Git gibi daha birçok parça yeteri kadar dinleyiciye ula?amamy?ty. Ancak oradan çok fazla parça almak istemedim ve Afili Yalnyzlyk�yn tarzyna da uygun oldu?u için Git�i tercih ettim.

EGM:: 6. Cadde ile ?imdiki albümün arasynda bir tarz farky var my?

Emre Aydyn: Var, hem de çok var. 6. Cadde albümünde zaten hâkim bir sound yoktu. Ayryca yapysal olarak da bazy eksikleri var, bunlaryn bir kysmy benden kaynaklanyyor. Ancak Afili Yalnyzlyk�ta bu eksiklerin üstesinden geldim ve bir bakyma yapty?ym i?in eksik kalan parçalaryny doldurdum.

EGM:: �Git� ve �Kim Dokunduysa Sana� isimli parçalarda, �adam olamamak� ile ilgili sözlere rastlyyoruz. Sanki ya?ady?yn bir ?ey seni çok etkilemi?.

Emre Aydyn: �Kim Dokunduysa Sana�, aslynda �Git�in devamy. �Adam olmaz, dedim senden� durumu oldu zaten. Aslynda parçanyn ismini (Kim Dokunduysa Sana�yy kastederek) �Git 2� koymayy da dü?ündük fakat �Git� tek ba?yna rü?tünü ispatlamy? bir parçaydy. Özellikle 6. Cadde albümü Ynternete dü?ünce, barlarda filan çalynmaya ba?lady. Bu yüzden ?arkynyn ismini �Git 2� koymadym, açykçasy ?arkylaryn sözlerine dikkat eden dinleyiciler fark etsin istedim.

EGM:: Neden çyky? parçasy olarak Afili Yalnyzlyk�y seçtin?

Emre Aydyn: O beraber alynmy? bir karardy. Sonuçta bir yalnyzlyk albümü ve bu parça albümü çok iyi tanymlyyor. Çünkü albümün içinde bir ki?inin yalnyzlyk durumu var�

EGM:: Syradaki klip parçanyn kararyny verdin mi?

Emre Aydyn: Henüz karar veremedik. Açykçasy günler çok yo?un geçiyor ve o konuyla ilgili henüz çaly?amadyk.

EGM:: Bazy sanatçylar Ynternet adreslerinden hangi parçanyn seçilmesi gerekti?ini oylamaya sunuyorlar. Senin böyle bir dü?üncen var my?

Emre Aydyn: Ynternet adresimiz www.emreaydin.org�da böyle bir ?ey yaptyk, fakat klip çekilsin diye de?il. Çünkü insanlar kendi be?enilerini byrakyp, bir ?ekilde ticari de dü?ünmeye ba?ladylar. O yüzden hangisi en iyi diye sorduk. �Afili Yalnyzlyk� ba?taydy, �Bu Kez Anladym� da vardy fakat �Kim Dokunduysa Sana� onu da geçmi?.

EGM:: Tarzyny nasyl yorumluyorsun?

Emre Aydyn: Pop Rock.

EGM:: Peki Emre Aydyn kimleri dinliyor?

Emre Aydyn: Mesela Vega en sevdi?im yerli gruptur. Gripin�i de çok be?enirim. Ayryca Teoman ve Feridun Düza?aç�y da çok severim� Yabancy olarak ise daha çok gitar müzi?i dinlerim. Mesela Placebo, Travis gibi... Ancak bahsetti?im gitaryn dominant oldu?u müzikler de?il.

EGM:: Bize konser takviminden bahseder misin?

Emre Aydyn: Muhtemelen Aralyk, Ocak, ?ubat gibi, ülke içinde 40 ayakly bir turneye çykaca?yz. ?artlary zorladyk, do?uya filan gidece?iz. Detaylara www.emreaydin.org adresinden ula?abilirsiniz.

EGM:: Kimi sanatçylaryn her yyl albüm çykardy?yny görüyoruz. Bir daha ki Emre Aydyn albümünü ne kadar bekleriz sence?

Emre Aydyn: Açykçasy bu albüm çok uzun u?ra?laryn ürünü. Bir sürü ?eyden feragat ettik. Kysaca üzerinde çok büyük emek var. Gerçi bu i? çabuk tüketiliyor ama en azyndan yeni bir albümün 2 senesi filan olacaktyr.

EGM:: Seninle ilgili yazylarda, örne?in Ynternet adresinde, ad ve soyadynyn bile?ik yazyldy?y (emreaydyn) gözümüze çarpty. Bu bir marka yaratma çaly?masy my? Yani profesyonel bir karar my?

Emre Aydyn: O aslynda tasarymcymyzyn fikriydi. Aradaki harfleri birle?tirmek istedi. Güzel de oldu. Yani markadan ziyade bu yazym tarzy logo olarak dü?ünüldü.

EGM:: Oyunlarla aran nasyl? Hayranlaryna tavsiye edebilece?in yapymlar var my?

Emre Aydyn: Mafia oynardym bir ara. Sonra Max Payne. Bunlary tavsiye ederim. Ama çok da teknoloji meraklysy de?ilim.

EGM:: Peki takip etti?in internet siteleri nelerdir?

Emre Aydyn: www.emreaydin.org�a giriyorum, onun dy?ynda eskiden www.turkrock.com�un editörüydüm. Ama 2 senedir filan alakam kalmady. O sitenin kurucu kadrosunda ben de vardym. Hatta oradayken epey bir içerik yazmy?tym. Müzik haricinde www.antoloji.com, www.siir.gen.tr gibi sitelere bakyyorum. Daha çok merak etti?im ?air ya da ?iir filan olursa ara?tyrma yapyyorum.

EGM:: Aslynda senin Ynternet adresinde ?iirlerin de var. Bunlary nasyl de?erlendirmeyi, daha do?rusu ?iirlerini hayranlarynla farkly bir ortamda payla?mayy dü?ünüyor musun?

Emre Aydyn: ?u turneden sonra muhtemelen yakla?yk 30-40 ?iirimi toplayyp kitapla?tyrmak gibi bir projem var.

EGM:: Son olarak eklemek istedi?in bir ?ey var my?

Emre Aydyn: Albümde eme?i geçen arkada?laryma te?ekkür etmek istiyorum; Bass�lary Manga�dan Cem Bahtiyar, davullary Gripin�den Ylker Bary?, gitarlary Tu?rul Akyüz ve 6. Cadde�den Onur Ela �Bu Kez Anladym�a çaldy. Hepsine katkylaryndan dolayy çok te?ekkür ederim.

Electronic Gaming Monthly dergisinden alyntydyr

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 693654 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.