Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Güncel      
Olasy deprem senaryolary 17.8.2008
17 A?ustos'ta ya?anan büyük depremden bu yana tam 9 yyl geçti. Yakla?yk 18 bin insanyn hayatyny kaybetti?i, bu sayynyn iki katyndan fazla ki?inin de yaralandy?y Gölcük depremi, olasy bir felakete ne kadar hazyr oldu?umuzun da resmini de ortaya koydu. Aradan geçen 9 yyllyk süreç içerisinde köprü ve viyadükler ba?ta olmak üzere, Büyük?ehir belediyeleri bir takym yerlerde güçlendirme çaly?malary yapty. Ayryca okullarda depremle ilgili bilinçlendirme çaly?malary yürütüldü. Peki ?imdi elde ne var?

Ystanbul Büyük?ehir Belediyesi’nin Japonya Uluslararasy Y?birli?i Ajansy ile ortakla?a yürüttü?ü Deprem Risk Analiz Çaly?masy'nyn sonuçlary bugün açyklandy. Çaly?ma kapsamynda büyüklükleri 6.9, 7.4, 7.5 ve 7.7 olan 4 farkly deprem senaryosu geli?tiren bilim adamlary, ?u tabloyu ortaya çykardy: E?er olur da en kötü afet senaryosu gerçekle?irse, yani 7.5 veya 7.7 büyüklü?ünde deprem meydana gelirse, 70-90 bin civarynda ki?i hayatyny kaybedek! 2000 yylyndaki verilerden yola çykylarak hazyrlanan senaryoya göre, yakla?yk 725 bin bina, 3 milyon 40 bin hane ve yakla?yk 9 milyon gece kondu nüfusuna göre örnekleme yapylmy?. Rapora göre veriler ?u ?ekilde:

 • 50-60 bin civarynda a?yr hasarly bina
 • 500-600 bin evsiz aile
 • 70-90 bin civarynda ölü
 • 135 bin a?yr yaraly
 • 1000-2000 bin kadar noktada su syzyntysy
 • 30 bin servis kutusunda gaz syzyntysy
 • Elektrik kablolarynyn yüzde 3’ünde kopma
 • 140 milyon ton enkaz
 • Yakla?yk 1 milyon ki?i için kurtarma operasyonu ve 330 bin çadyr gerekecek
 • Yakla?yk 40 milyar dolarlyk maddi kayyp olu?acak

  Önlemler nelerdir?

  2000 yylynyn verileriyle hazyrlanan, 725 bin bina, 3 milyon 40 bin hane ve yakla?yk 9 milyon gece kondu nüfusu ile örneklendirilen senaryo oldukça ürkütücü. Peki yetkililer bu senaryolaryn önüne geçmek için ne yapyyor?

  Ystanbul Büyük?ehir Belediyesi, Zeytinburnu’nda Kentsel Dönü?üm Projesi ady verilen bir uygulamanyn startyny verdi. Proje kapsamynda ilçede bulunan binalar tek tek incelenip, sa?lam olanlar, güçlendirilmesi gerekenler ve yykylmasy gerekenler tespit edildi. 450 milyon YTL harcanacak olan projede, 1038 konut yykylyp, 1536 konut in?a edilecek. ?imdi yetkililer Ystanbul’un Fatih ve Küçükçekmece ilçelerindeki binalary denetlemeye ba?lady…

  Günümüz verilerine göre de?il de 2000 yylyna göre hazyrlanan rapor bir hayli ürkütücü. Benim merak etti?im, 2008, yani felaketten 9 yyl sonranyn verilerine göre 7.7’lik senaryo gerçekle?irse, yukarydaki listede yazan sayylarda ne kadar de?i?iklik olur? Acaba Kentsel Dönü?üm Projesi için geç kalynmy? olabilir mi? Yani 9 yyldyr ne yapyldy peki? Umarym bazy ?eyleri ya?ayarak ö?renmeyiz…
 • Gönderilmiş yorumlar:
  Aykut Göker23.8.2008
  Bir ara Ystanbul Büyük?ehir Belediyesi, kendi belirledi?i yerlerin dy?yna konuldu?u için konteynerlery koyan firmayy mahkemeye vermi?ti. 7 gün içinde konternerlerin toplatylmasyna karar verilmi?ti diye hatyrlyyorum.
  ?ule17.8.2008
  depremden bu yana çok zaman geçti ama alynan önlem neredeyse 0 . önceden parklarda deprem konteynerler vardy üzerinden çok az bi zaman geçti ortadan kaboldu.Malesef insanlar deprem gerçe?ini unuttu.Allah büyük facialardan korusun
  Bu yazıya yorum gönder
  İsim:
  E-Posta:
   
  Sayfa Gösterimi: 550827 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.