Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
A?ustos 08 - Kendi Kirli Pencerem 19.8.2008

The Cake is a Lie

Yaz mevsiminin son dilimine girdik. Yani tatilcilerin dönü? ile ilgili planlar yapty?y, oyuncularyn harçlyklaryny biriktirip küçük çaply servetler ödedi?i makinelerinden, elini ete?ini çekmeye hazyrlandy?y dönemdeyiz. Halbuki tatil ne de güzeldi de?il mi, e?er üç mevsim boyu kurdu?unuz hayalleri gerçekle?tirdiyseniz…

Tatilin anlamy ki?iden ki?iye de?i?ir fakat tatil asla yerinde saymak olmamalydyr. Üç ay boyunca zaman öldürmenin anlamy, dünyanyn hiçbir sözlü?ünde “tatil” olarak de?erlendirilmez. Yani hiçbir ?ey yapmamy? olmak tatil yapmy? olmak de?ildir, hiçbir ?ey yapmamy? olmaktyr. Elbetteki okul döneminin yorgunlu?unu atyn üzerinizden ama asla kendinizi kandyrmayyn, çünkü hiçbir yorgunluk üç ayda giderilmez.

Peki onca bo? vakitte ne yapmaly? Kitap okuma aly?kanly?ynyz yoksa, edinmenin tam syrasy ya da belki sportif faaliyetlere katylynmaly… Kültür sanat aktivitelerini de unutmamak gerek. Artyk ?ehir ve ilçe belediyelerinin sundu?u ücretsiz kültür sanat aktiviteleri birçok ?ehrimizde bulunuyor. Belki bunlar da ilginizi çekmedi ya da bu sycak havada serin evinizin konforundan vazgeçemiyorsunuz. Öyleyse bilgisayarynyzyn ba?yna geçip Ynternet üzerinden sanal müzeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayryca konserler (Örn: Rock on Broadway), festivaller (Örn: Zeytinli Rock Festivali) ve vizyona girecek filmler de (Örn: Muhtemelen siz bu sayyyy okurken vizyonda olacak olan Dark Knight. Yani Batman’in yeni filmi) var. Tabii bunlar kysa süreli etkinlikler, 8 A?ustos’ta ba?layacak ve 24 A?ustos’a kadar sürecek olan 2008 Yaz Olimpiyatlary, hiç ?üphesiz bu yazyn en de?erli organizasyonu olacak (Büyük ba?ary kazandy?ymyz 2008 Avrupa Futbol ?ampiyonasy’na ra?men). Her turnuvada oldu?u gibi bu yyl da bir öncekinden daha fazla sayyda sporcuyla katylaca?ymyz olimpiyat oyunlarynda hedeflerimiz büyük; özellikle de atletizmde. Son yyllarda atletizme a?yrlyk veren ülkelerin ba?ynda Türkiye yer alyyor. Bu yyl Çin’in ba?kenti Pekin’de gerçekle?tirilecek olan ve rekor düzeyde katylym gösterdi?imiz olimpiyatlar, yaz mevsiminin en lezzetli parçasy olmaya aday. “Kaçyrylmayacaklar” listesi olu?turursanyz, ba?a 29’uncusu düzenlenen olimpiyat oyunlaryny mutlaka koymalysynyz…

Ço?u ö?renci için tatil anlamy ta?yyan koca bir mevsimin son ayyna geldik. Neyse ki, Haziran ve Temmuz’u iyi de?erlendirememi? olanlar için hâlâ güzel fyrsatlar ve aktiviteler mevcut. Belki bir sonraki mevsimin sonbahar olu?u ya da ucunda üniversite synavynyn olaca?y bir okul dönemin ba?langycyna denk geldi?i için ?u syralar içinizde yaprak kymyldamyyor olabilir. Ancak bo?a geçen zamanyn size bir yarary olmayaca?y gibi, hiçbir ?eye de olmaz. Kendi imkanlarynyz dahilinde bir ?eyler bulup kurcalamak, ö?renmek, merak etmek, denemek ve deneyim kazanmak, hayata atyldy?ynyzda çevrenizdekilerden birkaç puan önde olmanyza yarayacaktyr. Tabii bu yazdyklarym sadece yaz mevsimi için geçerli de?il fakat bu mevsimin haletiruhiyesi gere?i zaman biraz ucuz harcanyr. Bo? vermi?likler fazladyr, sert iklim ko?ullary gere?i i? gücü verimli kullanylmaz. Halbuki bo? vakitlerini de?erlendirme takyntysy olanlar için yaz aylary, e?i bulunmayacak kadar ferah süreçlerdir. ?imdi ufukta Eylül göründü. Hani yaz ile sonbahar arasyndaki geçi? ayy olan Eylül. Hayatyn olanca rutinli?iyle akaca?y fakat do?anyn tüm yylyn en farkly enstantanelerini sunaca?y Eylül. Güne?in çok parlak olmayaca?y, ak?amüstlerinin turuncu bir y?yk huzmesiyle kaplanaca?y Eylül. Dü?ününce, bir sycak mevsimin daha geride kalmasynyn ritüeli de?il midir bu ya?ananlar? Belki de yazyn bitmesine a?layan do?anyn göz ya?larydyr, sonbaharda dökülen yapraklar. Olamaz my?

Ça?ry?tyrdy?y ?eyler bakymyndan en keyifli mevsimin sonuna geliyoruz diye biraz buru?um galiba. 3 mevsim boyunca yaz, anlam olarak typky (Valve’nin Orange Box’yn içinde saty?a sundu?u) Portal’da bahsi geçen “kek” gibi bir ?eydi(!) ?imdiyse sonuna gelindi. EGM ile beraber gördü?üm üçüncü yaz mevsimi bu. Her ne kadar A?ustos sonunda çykacak olsa da, bir sonraki sayynyn kapa?ynda “Eylül” yazacak. Farkly bir ko?u?turma farkly bir yo?unluk ba?layacak. Yylyn geri kalan uzun periyoduna girilecek. Ardymyza dönüp bakty?ymyzda hatyrlanacak güzel anylarla dolu olan bir yaz geçirdi?imizi görece?iz. Acaba anylar, onlarca yyl sonra hatyrlanyr my? Belki de Portal’dan kaçmaya çaly?an deneklerin de duvarlara kanla yazdy?y gibi, kek gerçekten yalandyr. Kim bilir?

"Yazyn bitmesine a?layan do?anyn göz ya?larydyr, sonbaharda dökülen yapraklar"

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550885 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.