Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Eylül 08 - Kendi Kirli Pencerem 21.9.2008

Herkes Algylayabildi?i Kadar Görür

Popüler olany de?erlendirmek zordur. Ona bir de?er biçmek, takdir etmek ya da yermek... Zira popüler olanyn fanatikleri olur; ço?unlukla gözü kapaly takipçileri, azynlykla objektif bakabilen kitleleri… Hakkynda ne yazylyp çizilirse, muhakkak razy olmayan bir grup çykar, sesini yükseltir. Sesini yükseltmeyen kitle ise genellikle durumdan memnun, sessiz ço?unluk olarak de?erlendirilir. Dolayysyyla ayny anda herkesi mutlu etmek mümkün de?ildir. Birileri mutlaka “Öyle de?il, böyle” diyecektir.

Özellikle televizyon sektöründe çaly?yp, kamera önünde olanlar için popülerlik kolay tany?ylan bir kavramdyr. Günün her saatinde milyonlarca insanyn televizyonun kar?ysynda oldu?unu dü?ündü?ümüzde, beyazcamda birkaç saniye görünmek, o kanaly izleyen on binlerce ki?inin huzurlaryna çykmak anlamyna geliyor. Hele ki ba?a güre?en kanallardan birinde görünmenin bedeli, hayatynyz boyunca tanyyamayaca?ynyz kadar insanyn, çok kysa sürede sizden haberdar olmasy olacaktyr. Tabii ki popülerlik bu de?il. Görünürlülü?ün ve dolayysyyla bilinirlili?in sykla?masydyr popülerlik. Ardyndan gelen hayran gruplary, takipçilerdir ki?iyi ya da olayy popüler kylan... Sonra iyi ya da kötü ele?tiriler ba?lar. Özellikle televizyon sektöründeki bir insan çok fazla ekranlarda görünüyorsa, onun kalitesiz oldu?u dü?ünülmeye ba?lanyr. Çok iyi bir oyuncu bile, ekranlarda fazla görünmenin bedelini, “seviyesi dü?ük” yaky?tyrmalaryyla ödeyebilir ya da senaristin yazdy?y diyaloglar, espriler, enstantaneler, onun fikriymi? gibi algylanyp, halk tarafyndan faturasy oyuncuya kesilebilir. Ne acydyr ki, ekranda göründü?ünde kanal de?i?tirilen ki?i oyuncunun kendisi olur. Belki de açylan öteki kanalda izlenmeye ba?lanan, oyuncunun hak etmedi?i yaky?tyrmalary almasyna sebep olan senarist ya da yönetmenin yeni ürünüdür…

Akyllara ?u soru geliyor: Madem oyuncular ba?arysyz bir senaryonun kurbany olup yanly? yorumlanabiliyor, peki neden projeye ba?yndan imza atyyorlar? Sonuçta daha hiç çekimlerine ba?lanmamy? i?lerin senaryolary, anla?ma zemini aranan oyunculara gönderiliyor ve onlaryn da okuyup kararlaryny öyle verdiklerini biliyoruz. Konu bu noktaya geldi?inde, bamba?ka bir açylym kazanyyor. Karar verirken ortaya çykan faktörler nelerdir? Sadece iyi bir senaryoya tav olundu?unu zannetmiyorum? Elbetteki ki?iyi tatmin edecek bir ücretin de ödenmesi gerekiyor. Bunlar ilk akla gelenler. Belki senaryo be?enilmemesine kar?yn tamamen maddi sebeplerle, iyi olmayaca?y dü?ünülen bir proje bile kabul edilebilir. Sonuçta insanlaryn hayatlaryny devam ettirebilmeleri için paraya ihtiyaçlary var. Bir sonraki yapylacak proje için popülerli?ini artyrmak istemesi de, oyuncunun kararyny etkileyecek etmenlerden biri olabilir… Dü?ünüldü?ünde, temelinde insan ve insanyn sonu gelmez isteklerinin oldu?u birçok nedene varabiliriz. Bir ba?ka deyi?le, hiçbir ?ey göründü?ü gibi olmayabilir...

Beyaz ekranda görünenleri de?erlendirirken ço?u insanyn ölçü birimi maalesef “karizma”. Karizma sahibi bir karaktere bürünmü? vasat bir oyuncunun, ekranlarda çok syk görünen usta bir oyuncudan daha fazla be?eni toplamasy normal midir? Elbetteki de?il fakat de?erlendirmelerin neticeleri genellikle öykünülen karakterden yana olumlu oldu?u için, iyi ile kötü arasyndaki ayrymy, tereya?yndan kyl çekmek kadar kolay yapamady?ymyz ortaya çykyyor. Hele ki kötü oyuncu, usta oyuncudan daha popüler ise, o zaman popüler olana kötü demek, adeta yürek istiyor. Zira yanly? yorumlama kurbany olan vasat oyuncu, birden bire on binlerce ki?inin deste?ini alarak, kendini hiç olmady?y yerlerde görebiliyor. Üzerine hak etmedi?i de?erler biçilip, bamba?ka hayat standartlaryna kavu?abiliyor. En nihayetinde yanly? de?erlendirme yapan halk, bir çe?it Frankenstein yaratmy? oluyor… Burada vasat oyuncunun suçu yok, di?eri kadar popüler olamayan iyi oyuncunun da olmady?y gibi... Burada de?erlendirme yapanlaryn hatalaryndan do?an, aslynda ya?anmamasy gereken alternatif bir gerçeklik var; bilinçsizce yorumlamalar ve popülerli?in, de?erlendirme üzerindeki aslynda olmamasy gereken etkisi var…

Sonuç olarak herkes algylayabildi?i kadar görür. Bu yüzden de yapylan yorumlar, de?erlendirmeler, temelde özneldir. Çok derin dü?ünürsek, 6,5 milyar öznelin bulundu?u bu dünyada, yaratabilece?imiz tek fark seçimlerimizdir. Seçimlerimizi etkileyecek olan da bildiklerimiz… Do?ruyu yanly? yapan, yanly?y do?ru yapan da hep o bildiklerimizdir.

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550863 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.